Методична серія - Українська та зарубіжна культура.

ББК 71
УДК 008
С 17

Рекомендовано до друку кафедрою політології
МФ НаУКМА (протокол № 8 від “15” травня 2001 р.)
та Вченою радою МФ НаУКМА (протокол № 10(49) від “21” червня 2001 р.).

Рецензенти:
Багмет М.О. – доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, декан факультету політичних наук МФ НаУКМА.
Шевченко Н.В. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Миколаївського державного педагогічного університету.

С 17 Самчук В.Л. Українська та зарубіжна культура. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – 28 с.

Методичні рекомендації містять завдання курсу, тематику лекцій, плани та завдання до семінарів, тематику самостійної роботи, теми рефератів, питання до заліку та іспиту, список рекомендованої літератури і має за мету полегшити вивчення студентами курсу “Українська та зарубіжна культура”, надати цьому плановості та системності, активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому оволодінню програмним матеріалом.
Призначені для студентів усіх факультетів.

© МФ НаУКМА, 2001


Нічого не знайдено