Методична серія - Збірник задач з нарисної геометрії. Методичні вказівки для самопідготовки з нарисної геометрії.

Донченко М. В. Конопляник В. Г. Фісун М. Т.
Методичні вказівки для самопідготовки з нарисної геометрії

Мета методичних вказівок – виявити необхідну методичну допомогу студенту більш правильно організувати його самостійну роботу з курсу нарисної геометрії. Вказівки і рекомендації допомагають в активній самостійній роботі студента з поглибленого оволодіння матеріалом курсу, розвитку їх здатності до логічного творчого мислення, повисять просторове сприймання і його відображення на площині, значно скоротять час, затрачений на самопідготовку, і підвисять ефективність роботи по вивченню курсу нарисної геометрії.
Питання і задачі мають форму і зміст в методичних вказівках, складені відповідно з учбовою програмою курсу “нарисної геометрії”. Учбовий матеріал, який входить до складу питань і задач, є теоретичною основою для самостійної підготовки в процесі проробки і вивчення курсу. Систематична проробка лекційного матеріалу, заключена в самостійний розбір методів і приведених на лекції задач, відповіді на поставлені в посібнику питання і рішення запропонованих задач, являється кращим способом для засвоєння курсу нарисної геометрії.МДГУ ім. П. Могили
ISBN
966-7458-53-9
© МФ НаУКМА, 2001

1. Трикартинний комплексний рисунок точки
2. Безмашинний програмований контроль з теми "Точка"
3. Горизонтальна проекція відрізка
4. Проведення прямої через точку
5. Перпендикуляр з точки на пряму
6. Безмашинний програмований контроль з теми "Пряма"
7. Лінія найбільшого нахилу до фронтальної площини
8. Проведення площини через точку
9. Побудова лінії перетину площин
10. Точка перетину прямої з площиною
11. Безмашинний програмований контроль з теми "Площина"
12. Перпендикулярні площини
13. Визначення натуральної величини кута
14. Визначення натуральної величини кута обертанням навколо горизонталі
15. Визначення натуральної величини двогранного кута
16. Безмашинний програмований контроль з теми "Спосіб обертання і плоско-паралельного переміщення"
17. Пошук центра кола, описаного навколо трикутника
18. Побудова кола
19. Побудова проекції прямої призми
20. Побудова проекції точок
21. Побудова горизонтальної проекції лінії за даною проекцією
22. Проведення дотичної площини до поверхні
23. Побудова лінії перетину поверхні і площини
24. Переріз піраміди площиною
25. Перетин поверхні похилого еліптичного циліндра з площиною
26. Побудова точки перетину прямої з поверхнею піраміди
27. Побудува проекції лінії перетину циліндричної й пірамідальної поверхонь
28. Побудува лінії перетину сферичної поверхні з поверхнею еліптичного циліндра
29. Побудува точки перетину кривої лінії з поверхнею циліндра
30. Побудува точки перетину поверхні обертання з кривою лінією
31. Розгортка бічної поверхні зрізаного конуса
32. Безмашинний програмований контроль
33. Питання для самопідготовки
34. Збірник задач з нарисної геометрії
35. Список літератури
ТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ СЕРІЇ
36. Лазарєва О.В. Тема 2. Міжнародна торгівля товарами та послугами
37. Зміст
38. Гурченков О.П., Кузьменко О.Б., Казарєзов А.Я. Вимоги та оцінка
39. Гурченков О.П., Кузьменко О.Б., Казарєзов А.Я. Варіанти підсумкового ідивідуального завдання
40. Гурченков О.П., Кузьменко О.Б., Казарєзов А.Я. Перелік тем рефератів
41. Г.П. Чуйко, О.С. Каіров 2.2. Зміст роботи та її розділів
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
42. Тема 1. Місце, завдання і функції керівника в державному управлінні
43. Тема 1. Місце, завдання і функції керівника в державному управлінні
ТЕМАТИЧНИЙ ТА ПОГОДИННИЙ ПЛАН КУРСУ “ПОЛІТИКА І ПРАВА ЛЮДИНИ”
44. Тематичний та погодинний план курсу “Політика і Права людини”
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
45. Рекомендована література
46. Теми рефератів
47. Питання до заліку
48. Словник дисципліни
49. Інформація
50. Тематичний план лекційних занять
Тема 3.1
51. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
Тема 3.2
52. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
Тема 4
53. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Тема 5
54. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
Тема 6
55. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
Тема 7.1
56. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Тема 8.1
57. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Тема 8.2
58. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
ЛЕКЦІЯ 15
59. ЛЕКЦІЯ 15
ЛЕКЦІЯ 16
60. ЛЕКЦІЯ 16
Тема 9.1
61. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Тема 13.1
62. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З КУРСУ “ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО.
АНГЛОМОВНІ КРАЇНИ”
63. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З КУРСУ “ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО.
АНГЛОМОВНІ КРАЇНИ”
Пояснювальна записка
64. Пояснювальна записка
Короткі відомості щодо історії розвитку та сучаснихзавдань екологічної токсикології
65. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Короткі відомості щодо історії розвитку та сучаснихзавдань екологічної токсикології
Мета, тематика, зміст, етапи, послідовність виконання та захисту курсової роботи
66. Мета, зміст і етапи виконання курсової роботи
67. Порядок видачі завдання на курсову роботу, консультації, перевірки та захисту курсової роботи
ВИСНОВКИ
68. Висновки
69. Зміст
1
70. Зміст
5
71. ТЕМА 2 РАННІ ТА ПІЗНІ НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ (2 ГОД.)
2
72. КОНЦЕПЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
73. КОНЦЕПЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
74. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
75. СЛОВНИК БАЗОВИХ ТЕРМІНІВ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ ТА ВЛАДИ»
ЗМІСТ
76. ЗМІСТ
77. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ
78. Оформлення курсової роботи
79. Приклади тем та завдань курсових робіт
80. Список джерел інформації
Оформлення курсової роботи
81. 2. Титульний аркуш, зміст і вступ
82. Контрольні завдання
83. Структура університету
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ
84. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Вступ
85. Вступ
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
86. Славко Т. О. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ