Методична серія - РЕФЕРАТИ, КУРСОВІ, КВАЛІФІКАЦІЙНІ, ДИПЛОМНІ. Методичні рекомендації для студентів спеціальності.Видання 3-є, доповнене

УДК 327:378.2(07)
ББК 66.4
Т 67

Рекомендовано до друку кафедрою міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 4 від 09.12.2009 р.)
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № від січня 2010 року.

Рецензенти:
Колісниченко Анатолій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук ЧДУ імені Петра Могили
Хаєцький Олександр Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства, археології та спеціальних історичних дисциплін Інституту історії та права МДУ імені В.О.Сухомлинського.

Тригуб П.М.
Реферати, курсові, кваліфікаційні, дипломні та магістерські роботи: Методичні рекомендації для студентів спеціальності « Міжнародні відносини». – Вид. 3-є, доповнене. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. ?. – ?? с.

У цих методичних рекомендаціях даються поради студентам ЧДУ ім. Петра Могили спеціальності «Міжнародні відносини» щодо підготовки та написання рефератів, курсових, квалі-фікаційних, дипломних та магістерських робіт, наводяться критерії їх оцінювання.

УДК 327:378.2(07)
ББК 66.4

© Тригуб П.М., 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010

1. Зміст
2. Методичні вимоги до написання рефератів
3. Курсові і дипломні роботи
4. Етапи роботи над дослідженням та оформленням
5. Захист (кваліфікаційної) дипломної роботи
6. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження
7. Критерії оцінювання робіт
8. Додатки