Методична серія - Регіональна соціально-економічна політика. Практикум для студентів. Випуск 4.

УДК 332.14(07)
ББК 65.9
Л 17

Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 2 (66) від 09.10.2008 р.)

Рецензенти: Червен І.І. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу Миколаївського державного аграрного університету.
Швець А.Я. – доктор економічних наук, професор кафедри економічного аналізу та фінансів Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ).

Лазарєва О.В.
Регіональна соціально-економічна політика. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Випуск 4. –124 с. (Серія: Практикум для студентів).

У запропонованому практикумі наведено структурно-логічні схеми до лекційного матеріалу, плани семінарських занять, словник ключових понять, теми рефератів, тести, контрольні запитання та практичні завдання, які призначені для самоконтролю та перевірки знань слухачів. Практикум розрахований на студентів, магістрів, слухачів системи післядипломної освіти, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців, які займаються проблемами розвитку регіональної політики.

УДК 332.14(07)
ББК 65.9
Л 17
© О.В. Лазарєва, 2009
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009
Передмова
1. Передмова
Погодинний план курсу “Регіональна соціально- економічна політика”
2. Погодинний план курсу “Регіональна соціально- економічна політика”
Тема 1.
3. Сутність, мета і завдання регіональної політики
Тема 2.
4. Концептуальні основи розвитку продуктивних сил регіонів України
Тема 3.
5. Механізм реалізації регіональної економічної політики
Тема 4.
6. Державне регулювання розвитку економіки регіонів
Тема 5.
7. Науково-методичні основи обґрунтування перспективного регіонального розвитку
Тема 6.
8. Сутність та види міжгалузевих комплексів
Тема 7.
9. Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил
Тема 8.
10. Спеціальні (вільні) економічні зони (СВЕЗ) та їх роль у регіональній політиці України
Тема 9.
11. Інвестиційна політика регіонального розвитку
Тема 10.
12. Регіони в конкурентному ринковому середовищі
Тема 11.
13. Регіональна політика зарубіжних країн
Питання до заліку з дисципліни “Регіональна соціально- економічна політика”
14. Питання до заліку з дисципліни “Регіональна соціально- економічна політика”
Змiст
15. Змiст