Методична серія - МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА (перша половина ХХ століття).

ББК 66.4(О)я 73
П 81
УДК 327(091)(075.8)

Схвалено і рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (протокол № 6(38) від 10 березня 2006 року).

Рецензенти: Тригуб П.М., доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри міжнародних відносин та історії Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили

Шевельов В.М., кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського.

П 81 Пронь С.В. Міжнародні відносини та зовнішня політика (перша половина ХХ століття): Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 72 с.

ББК 66.4(О)я 73

Посібник містить необхідні матеріали для вивчення курсу міжнародних відносин та зовнішньої політики означеного хронологічного періоду.
Автор, використовуючи різноманітні джерела та літературу, намагається розглянути і дати фактологічно обґрунтовану відповідь на складні питання системи міжнародних відносин першої половини XX століття.

ISBN 966-336-054-2

© Пронь С.В., 2006
© МДГУ ім. П. Могили, 2006


Титульний аркуш
1. Тітулка
Зміст
2. Зміст
Передмова
3. Передмова
Розділ І
4. Міжнародні відносини та дипломатія напередодні та в роки першої світової війни
5. 1.Міжнародні відносини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть: шлях до війни
6. 2.Липнева криза 1914 року. Мета та характер війни
7. 3.Вплив першої світової війни на систему міжнародних відносин
Розділ ІІ
8. Домінуючи проблеми повоєнного мирного врегулювання. Версальська конференція
9. 1.Паризька мирна конференція. Діяльність «Рад».
10. 2.Створення Версальської системи
Розділ ІІІ
11. Розвиток міжнародних відносин та зовнішня політика провідних країн світу у 1920-ті роки
12. 1.Генуезька конференція та її значення. Рапалльський договір (аналіз статей)
13. 2.План Дауеса. «Дауесізація» Німеччини
Розділ IV
14. Міжнародні відносини та зовнішня політика в роки світової економічної кризи (1929-1933 роки)
15. 1.Створення «центрів» війни на Далекому Сході та в Європі
16. 2. Фашизація Італії та Німеччини
Розділ V
17. Міжнародні відносини та зовнішня політика напередодні та в період другої світової війни
18. 1.Англійсько-французька дипломатія та італійсько-німецька агресія: хто проти кого?
19. 2.Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років
20. 3.Міжнародні конференції періоду другої світової війни. Мета та результати
Розділ VІ
21. Головні напрямки зовнішньої політики Великої Британії
22. 1.Зовнішньополітична концепція Англії на початку «холодної війни» (фактори сприяння)
23. 2.Великобританія: шлях до Європейського співтовариства
Розділ VІІ
24. Формування та реалізація основних напрямків міжнародних відносин та зовнішньої політики США у повоєнний період
25. 1.Фактори впливу та зовнішньополітичний механізм США
26. 2.Доктрина Трумена, план Маршала. Створення НАТО
27. 3.Політика «холодної війни» за часів президентства Д. Ейзенхауера (1953-1956 1957-1961рр.)
Друга частина
28. Питання до іспиту
29. Загальні джерела та література
30. Хронологія подій
31. Англійсько-український словник основних термінів
32. Міжнародні відносини та зовнішня політика в афоризмах
33. Заключення
Додатки
34. Додаток 1
35. Додаток 2
36. Додаток 3
37. Додаток 4
38. Додаток 5
39. Додаток 6
40. Додаток 7
41. Додаток 8
42. Додаток 9
43. Додаток 10
44. Додаток 11
45. Додаток 12
46. Додаток 13