Методична серія - Психологія політики та влади навчально методичні матеріали

Дані навчально-методичні матеріали містять тематику лекцій,
плани та завдання до семінарів, тематику самостійної работи,
завдання та варіанти домашньої контрольної роботи, вимоги до
модульної контрольної роботи, питання до іспиту і мають за мету
допомогти студентам у вивченні курсу «Психологія політики та
влади», активізувати їх самостійну роботу, сприяти глибокому
оволодінню програмним матеріалом. Матеріали розроблені з
урахуванням діючих навчальних планів та робочої програми
курсу «Психологія політики та влади».

Тітул
1. Тітульна сторінка
Зміст
2. Зміст
3. Мета та завдання дисціпліни ,її місце в навчальному процесі
4. Тематичний план курсу "Психологія політики та влади"
5. Тематичний план лекційних і семінарських занять.Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами
6. Завдання для самостійної роботи з курсу «Психологія політики та влади»
7. Види самостійної роботи студента і графік здачі форм контролю СРС
8. Індивідуальні заняття
9. Методи оцінювання та розподіл балів за рейтинговою системою
10. Поточний модульний та підсумковий контроль (домашня та модульна )
11. Питання до іспиту
12. Рекомендована література та методичне забезпечення
13. Словник базових термінів з курсу «Психологія політики та влади