Методична серія - НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

Методичні рекомендації містять завдання для виконання практичних робіт з дисципліни «Нормативно-правове забезпечення інформаційних систем і технологій». Наведені також необхідний теоретичний матеріал, перелік основних понять, контрольні запитання, задачі і тести, індивідуальні завдання, рекомендовані джерела.
Методичні рекомендації призначені для студентів денної, денно-вечірньої та заочної форм навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» у галузях знань 0403 «Системні науки та кібернетика» і 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка».

Зміст
1. Зміст
РОЗДІЛИ
2. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
3. ВСТУП
4. ПР-1. ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ В ІТ-ГАЛУЗІ
5. ПР-2. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ (СМЯ) ПІДПРИЄМСТВА ІТ-ГАЛУЗІ ЗА ISО 9001
6. ПР-3. ОФОРМЛЕННЯ РОЗПОРЯДЧИХ АКТІВ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ
7. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
8. Додаток А Зразки титульних аркушів до звітів
9. Додаток Б Зразок списку авторів комплексного звіту з лабораторної роботи
10. Додаток В Зразок оформлення змісту звіту з лабораторної роботи
11. Додаток Г Одиниці виміру та префікси системи СІ, які використовуються у комп’ютерних мережіх
12. Додаток Д Заявка на проведення сертифікації
13. Додаток Е Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
14. Додаток Ж Статут приватного підприємства
15. Додаток К Особова картка працівника
16. Додаток Л Наказ про призначення на посаду
17. Додаток М Наказ про відпустку
18. Додаток Н Наказ про звільнення
19. Додаток П Трудовий договір
20. Додаток П Трудовий договір