Методична серія - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: до виконання практичних занять з дисципліни "Аудит" для спеціальності 6.050104 "Фінанси"

ББК 65.052
Б 91
УДК 657.6

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (протокол №10(32) від 01.07.2005 р.).

Рецензент:
Мініна В.О., к.е.н., доцент, завідувач кафедри і банківської справи Південнослов'янського інституту Київського славістичного університету.

Б 91
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Аудит" для спеціальності 6.050104 "Фінанси": Методичний посібник. - Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2007. - 56 с.
ББК 65.052
© Бурлан С.А., 2007
© МДГУ ім. П. Могили, 2007
1. Зміст
2. Загальні положення
3. Тема 1. Зміст та метод аудиту як форми фінансового контролю
4. Тема 2. Організація аудиту та його нормативно- правове забезпечення
5. Тема 3. Початкова стадія аудиторської перевірки
6. Тема 4. Оцінка матеріальності та ризику в аудиті
7. Тема 5. Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві
8. Тема 6. Планування та процедури аудиту
9. Тема 7. Аудиторський висновок
10. Тема 8. Аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами
11. Тема 9. Аудит операцій з виробничими запасами
12. Тема 10. Аудит готівково-розрахункових операцій
13. Тема 11. Аудит операцій з обліку реалізації продукції (робіт, послуг) та фінансових результатів
14. Література
15. Тема 8. Аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами
16. Тема 9. Аудит операцій з виробничими запасами
17. Тема 10. Аудит готівково-розрахункових операцій
18. Тема 11. Аудит операцій з обліку реалізації продукції (робіт, послуг) та фінансових результатів
19. Література
20. Тема 2. Організація аудиту та його нормативно- правове забезпечення
21. Тема 3. Початкова стадія аудиторської перевірки
22. Тема 4. Оцінка матеріальності та ризику в аудиті
23. Тема 5. Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві
24. Тема 6. Планування та процедури аудиту
25. Тема 7. Аудиторський висновок
26. Тема 1. Зміст та метод аудиту як форми фінансового контролю