Методична серія - Економіка підприємства.

ББК 65.9(2)29
Я 51
УДК 338.45(07)

Рекомендовано до друку кафедрою економіки МДГУ імені Петра Могили (протокол № 8 від 24 травня 2007 р.) та затверджено Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол 10(52) від 14 червня 2007 р.).

Рецензенти:
Парсяк В.Н, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Національного університету кораблебудування
Кузьменко О.Б, кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки підприємства МДГУ ім. П. Могили

Я 51 Яненкова І.Г. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 300 с.

ББК 65.9(2)29

У навчально-методичному посібнику викладено всі необхідні питання з дисципліни “Економіка підприємства” відповідно до професійної програми підготовки бакалаврів. Особливу увагу приділено практичним завданням, які дають змогу перевірити та закріпити отримані знання і навички.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають економіку підприємства. Посібник може бути корисним усім, хто вивчає економічні процеси на підприємствах та цікавиться питаннями організації й управління підприємствами.

© Яненкова І.Г., 2007
© МДГУ ім. П.Могили, 2007Титульний аркуш
1. Титульний аркуш та зміст
Теми методичної серії
2. Тема1 (Підприємство як суб’єкт господарювання )
3. Тема2 (Основи підприємницької діяльності)
4. Тема3 (Управління підприємствами)
5. Тема4 (Основні фонди підприємства)
6. Тема5 (Оборотні кошти підприємства)
7. Тема6 (Використання нематеріальних активів на підприємстві)
8. Тема7 (Персонал підприємства)
9. Тема8 (Продуктивність, мотивація та оплата праці)
10. Тема9 (Інвестиції та інвестиційна діяльність)
11. Тема10 (Інноваційні процеси на підприємстві)
12. Тема11 (Витрати і собівартість)
13. Тема12 (Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності)
14. Тема13 (Організація виробництва)
15. Тема14 (Техніко-технологічна база виробництва)
16. Тема15 (Виробнича і соціальна інфраструктура)
17. Тема16 (Регулювання,прогнозування та планування діяльності)
18. Тема17 (Виробництво та якість продукції)
19. Тема18 (Економічна безпека підприємства)
20. Тема19 (Санація та реструктуризація підприємств)
21. Тема20 (Банкрутство та ліквідація підприємств)
Список рекомендованої літератури
22. Список рекомендованої літератури