Методична серія - ВАЛЕОЛОГІЯ Методичні рекомендації Частина I Випуск 195

УДК 613:378.17
ББК 51.2 Я 73
Б 81
Рекомендовано до друку кафедрою здоров’я людини та фізичної реабілітації ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 5 від 10 січня 2012 р.).
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 6 від 16 січня 2012 р.).
Рецензенти:
Бакатов В. Ю., к.пед.н., доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації ЧДУ імені Петра Могили
Вербицький В. А., к.і.н., доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітаціїЧДУ імені Петра Могили (б.в.з.).


Б 81 Бондаренко І. Г.
Валеологія. Ч. 1 : [методичні рекомендації] / І. Г. Бондаренко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 52 с.

Методичні рекомендації підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Валеологія» із метою забезпечення загально-теоретичної підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.010203 –«Здоров’я людини».

УДК 613:378.17
ББК 51.2 Я 73


ISSN 1811-492X © Бондаренко І. Г., 2012
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2012

ВАЛЕОЛОГІЯ
1. І. Г.Бондаренко ВАЛЕОЛОГІЯ Методичні рекомендації Частина I Випуск 195