Методична серія - Політика і права людини: Вид. 2-ге, доп., Вип. 96.

УДК 341.231.14

ББК 67.91

К 60

Рекомендовано до друку кафедрою політичних наук МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 2 від 25 вересня 2003 р.) та Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 2 (13) від 9 жовтня 2003 р.).

К 60

Колесніченко Н. М.
Політика і права людини: Навчально-методичні матеріали. – Вид. 2-ге, доп. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. - Вип. 96. – 44 с. (Методична серія).

УДК 341.231.14

ББК 67.91

Дані навчально-методичні матеріали містять тематику лекцій, плани та завдання до семінарів, тематику самостійної роботи, теми рефератів, питання до заліку і мають на меті полегшити вивчення студентами курсу “Політика і права людини”, активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому оволодінню програмним матеріалом. Матеріали розроблені з урахуванням діючих навчальних планів та робочої програми “Політика і права людини
1. Зміст
2. Концепція дисципліни
3. Тематичний та погодинний план курсу “Політика і права людини”
4. Тематичний план лекційних занять
5. Рекомендована література
6. Завдання для підготовки до групових занять
7. План самостійної роботи з курсу
8. Шкала рейтингової оцінки
9. Індивідуальні підсумкові тестові завдання
10. Теми рефератів
11. Питання до заліку
12. Словник дисципліни
13. Інформація про методичку