Методична серія - Як написати магістерську роботу (Випуск 126)

УДК 681.2
ББК 34.7
Ч 87

Рекомендовано методичною радою ЧДУ ім. Петра Могили.

Рецензент:
Кошкін К.В., д-р техн. наук, професор, директор Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук Національного університету кораблебудування, зав. кафедри інформаційних управляючих систем і технологій.

Чуйко Г.П., Каіров О.С. Як написати магіс-терську роботу: Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи за спеціальністю 8.090905 «Медичні прилади і системи». – Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 126. – 48 с. (Методична серія).

Методичні вказівки містять теоретичні та практичні рекомендації щодо підготовки магістерської кваліфікаційної роботи. Визначено основні вимоги до її структури, оформлення та обсягу.

Розглянуті питання з орієнтованої тематики робіт дослід-ницького і прикладного характеру, побудови математичних моделей та розробки графічної частини. Встановлено зміст розділів. Наведені вимоги до оформлення рецензій та відгуку наукового керівника.

Призначено для студентів-магістрантів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 8.090905 «Медичні прилади і системи», а також для керівників магістерських робіт і консультантів від кафедр. Вказівки можуть бути корисними також студентам інших спеціальностей.

УДК 681.2
ББК 34.7

© Чуйко Г.П., Каіров О.С., 2009
© Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 20091. Зміст
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
2. 1.1 Загальні положення про магістерську кваліфікаційну роботу
3. 1.2. Задачі та організація підготовки магістерської роботи
4. 1.3. Порядок подання до захисту та захист
5. 1.4. Обов’язки керівників, консультантів і рецензентів
СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОБСЯГ
6. 2.1. Структура та обсяг магістерської роботи
7. 2.2. Зміст роботи та її розділів
8. 2.3. Завдання до виконання
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
9. 3.1. Загальні вимоги до оформлення тексту
10. 3.2. Нумерація сторінок, розділів, рисунків і таблиць
11. 3.3. Оформлення додатків
12. 3.4. Графічний матеріал
13. 3.5. Вимоги до оформлення відгуку та рецензій на кваліфікаційну роботу
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
14. Рекомендована література
ДОДАТКИ
15. Додаток А - Форма титульного аркуша магістерської роботи
16. Додаток Б - Завдання на виконання магістерської кваліфікаційної роботи
17. Додаток В - Правила та зразки оформлення посилань на джерела