Методична серія - ОЦІНКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.

ББК 74.58
М 56
УДК 378.1

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 10(21) від 24.06.2004 р.).

Рекомендовано до друку кафедрою соціальної роботи, педагогіки та психології МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 7 від 27 травня 2004 р.).

М 56 Мещанінов О.П.
Оцінка сталого розвитку університетської системи освіти в умовах ресурсних обмежень регіонів України: Методич-ні рекомендації. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – Вип. 21. – 64 с.

ББК 74.58
Наведені теоретичні та методичні матеріали, що зорієнтовані на практику оцінки корпоративної культури та типологізацію моделей розвитку університетської системи освіти.
Методичні рекомендації містять глосарій понять проблеми становлення теоретичних основ сталого розвитку інноваційної університетської випереджаючої системи неперервної професійної освіти для забезпечення сталого розвитку суспільства в умовах сьогодення України.
Призначене для студентів, науковців та практиків організації університетської системи освіти.

© Мещанінов О.П., 2004
© МДГУ ім. Петра Могили, 2004


Титульна сторінка
1. Титульна сторінка
Зміст
2. Зміст
Вступ
3. Вступ
Перший розділ
4. Методика рейтингової оцінки пріоритетів в управлінні змінами університетської системи освіти
Другий розділ
5. Перелік рекомендацій по формуванню плану дій
Висновки
6. Висновки
Глосарій
7. Глосарій
Список використаних джерел
8. Список використаних джерел