Методична серія - МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


УДК 378.147.88(076)
ББК 74.58
К 43

Рекомендовано до друку кафедрою романо-германської філології (протокол № 9 від 26 травня 2011 року)


Рецензенти:
Гришкова Р. О. – зав. кафедри англійської мови ЧДУ імені Петра Могили, доктор педагогічних наук, професор;
Вакуленко Т. І. – доцент кафедри романо-германської філології ЧДУ імені Петра Могили, кандидат педагогічних наук.
Кіршова О. В.

Методичні вказівки щодо організації педагогічної практики студентів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія (німецька)» та магістрантів спеціальності 8.030502 «Мова та література (німецька)» / О. В. Кіршова. – Миколаїв : Вид.-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 167. – 76 с. – (Методична серія). Методичні вказівки підготовлено для студентів старших курсів, що проходять педагогічну практику у середніх та вищих навчальних закладах, з метою допомогти їм у питаннях планування, проведення та підведення підсумків практики. У них визначено мету, головні завдання та зміст педагогічної практики. Подано рекомендації щодо організації навчальної, виховної та науково-дослідницької роботи студентів. Представлено критерії оцінювання студентів за підсумками практики, зразки оформлення звітної документації.


УДК 378.147.88(076)
ББК 74.58
© Кіршова О. В., 2011
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2011

ЗМІСТ
1. КІРШОВА О. В. Зміст
ЧАСТИНА ПЕРША Педагогічна практика на IV курсі
2. КІРШОВА О. В. ЧАСТИНА ПЕРША Педагогічна практика на IV курсі
ЧАСТИНА ДРУГА Педагогічна практика в магістратурі
3. КІРШОВА О. В. ЧАСТИНА ДРУГА Педагогічна практика в магістратурі
ДОДАТКИ
4. КІРШОВА О. В. Додаток 1. Плани-конспекти уроків учителів німецької мови
5. КІРШОВА О. В. Додаток 2. Орієнтовна тематика доповідей на наукових семінарах з методики викладання іноземних мов для IV курсу
6. КІРШОВА О. В. Додаток 3. Орієнтовна тематика доповідей на наукових семінарах з методики викладання іноземних мов для магістрантів
Список використаних джерел
7. КІРШОВА О. В. Список використаних джерел