Методична серія - Національні меншини України.

УДК 94 (477) – 054.57
ББК 63.3 – 38 (4 УКР)

І.С.Міронова. Національні меншини України. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв-Одеса: ТОВ ВіД, 2006. – 305 с.

Під загальною редакцією доктора історичних наук Ю.В.Котляра

Рецензенти:
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України В.М.Даниленко
доктор історичних наук, професор, академік П.М.Тригуб
доктор історичних наук, професор, академік В.П.Шкварець

Навчально-методичний посібник висвітлює головні питання історії розвитку національних меншин України, подає лекційний матеріал, рекомендовану літературу, теми рефератів, проблемні питання та завдання, містить короткий словник термінів та понять, документальну базу. Побудований у формі нарисів.
Видання призначене для науковців, студентів, вчителів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами етнічної історії України.

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова (Протокол № 5 від 2006 р.)

ISBN 966-8073-16-9 С Міронова І.С.
Титульний аркуш
1. Тітулка
2. Передмова
3. Погодинний план
Тема1
4. . Предмет “Національні меншини”. Історіографія та джерела
5. Предмет та завдання курсу
6. Типи етнічних контактів та етнічних меншин
7. Історіографія проблеми
8. Основні джерела
9. Проблемні питання т завдання
10. Література
Тема2
11. Формування етнічного складу населення України
12. Заселення України росіянами і білорусами
13. Західні та південні слов’яни в Україні (поляки, чехи, словаки, болгари)
14. Євреї на території України
15. Грецькі, молдавські, румунські та вірменські поселення в Україні
16. Грецькі, молдавські, румунські та вірменські поселення в Україні
17. Колонії західноєвропейських переселенців
18. Цигани в Україні
19. Представники народів алтайської сім’ї, тюркської групи в Україні
20. Угорське населення
21. Малочисельні етнічні групи в Україні
22. Проблемні питання та завдання
23. Література
Тема3
24. Національні меншини в добу української національно-демократичної революції(1917 – 1920 рр.)
25. Національне питання і шляхи його вирішення в роки Центральної Ради. М.С.Грушевський про національні меншини
26. Статус національних меншин в Українській державі за гетьмана П.Скоропадського та Директорії УНР
27. 3. Доля єврейської меншини в перші роки радянської влади. Єврейські погроми в Україні та повстанський рух
28. Проблемні питання та завдання
29. Література
Тема4
30. Національні меншини України в 20 – 30-х рр. ХХ ст
31. Політика коренізації: “українізація” і розвиток національних меншин
32. Створення і діяльність органів самоврядування національних меншин в Україні
33. Діяльність національних адміністративних і судових органів
34. Національні адміністративно-територіальні одиниці в УСРР. Економічний розвиток
35. Робота навчальних і культурно-освітніх закладів. Видавнича діяльність
36. Проблемні питання та завдання
37. Література
Тема5
38. Політичні процеси проти представників національних меншин
39. Масові репресії проти німецьких мешканців
40. Терор проти польського населення в період тоталітаризму
41. Каральні заходи проти представників інших національних меншин України
42. Проблемні питання та завдання
43. Література
Тема6
44. Депортація та масове знищення представників національних меншин в Україні (1930 – 1950-і рр.)
45. Причини депортації національних меншин з України
46. Депортації польського і німецького населення України
47. Депортації інших національних меншин і груп населення України
48. Становище депортованого населення у 1950-і рр
49. Голокост проти єврейського населення в роки Великої Вітчизняної війни
50. Проблемні питання та завдання
51. Література
Тема7
52. Повернення і розселення народів,які були депортовані з України
53. Депортовані народи України: історична довідка
54. Інтеграція кримських татар в українське суспільство
55. 3. Повернення депортованих німців в Україну
56. Проблемні питання та завдання
57. Література
Тема8
58. Захист прав національних меншин у післявоенному світі
59. Право народів на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права та можливості його реалізації після Другої світової війни
60. Загальна декларація прав людини 1948 р
61. Європейська конвенція 1950 р. про захист прав та основних свобод людини
62. Міжнародний пакт 1966 р. про громадянські та політичні права
63. НБСЄ і Рада Європи про права людини і національні меншини
64. Страсбурзька рамкова конвенція (1994 р.) про захист національних меншин
65. Проблемні питання та завдання
66. Література
Тема9
67. Національні меншини в чинному законодавстві України
68. Захист прав національних меншин України в роки незалежності
69. Національні меншини та політичні процеси в Україні
70. Проблемні питання та завдання
71. Література
Тема10
72. Етнополітичний вимір державності
73. Етноменшини як чинник геополітики
74. Етнополітична реальність України
75. Зовнішня міграція на території України
76. Проблемні питання та завдання
77. Література
Тема11
78. Міжнаціональні відносини в Україні в умовах незалежності
79. Етномовна ситуація в Україні
80. Проблеми освіти та культури національних меншин
81. Діяльність національно-культурних товариств України на сучасному етапі
82. Проблемні питання та завдання
83. Література
Семінарські заняття
84. Тема 1. Етнічна структура України і особливості її розвитку
85. Тема 2. Національні меншини в добу Української національно-демократичної революції (1917-1920 рр.)
86. Тема 3. Національні меншини в Україні в 1920-1930-і роки
87. Тема 4. Депортації і репресії щодо національних меншин в роки Другої світової війни
88. Тема 5. Захист прав національних меншин в післявоєнному світі
89. Тема 6. Національні меншини в чинному законодавстві України
90. Тема 7. Міжнаціональні відносини в Україні в умовах незалежності
91. Тема 8. Етнічний склад населення сучасної України
Матеріали для науковогостудентського семінару та самостійної роботи
92. Тема 1. РОСІЯНИ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
93. Формування, територіальне розміщення, демографічний потенціал, соціальні характеристики російського населення України
94. Росіяни в новій етнополітичний ситуації: становище і поведінка
95. Проблеми інтеграції
96. Література
97. Тема 2. БІЛОРУСИ В УКРАЇНІ
98. Розселення білорусів в Україні
99. Сучасна мовна ситуація серед білоруського населення України
100. Освітній рівень білоруського населення України
101. Соціально-професійний склад білоруського населення України
102. 5. Етнокультурне життя білорусів України в сучасних умовах
103. Література
104. Тема 3. Молдовани в Україні
105. Переселення молдован на українські землі
106. Молдовське населення України в роки радянської влади
107. Молдовани України в роки незалежності
108. Література
109. Тема 4. Татари в Україні
110. Історія проникнення татар в українські землі
111. Становище кримських татар в Російській імперії
112. Кримські татари в роки революції та громадянської війни (1917 – 1920 рр.)
113. Життя кримськотатарського населення в роки радянської влади
114. Повернення кримських татар в українське суспільство: реалії сучасного життя
115. Література
116. Тема 5. Болгари в Україні
117. Переселення болгар в Україну
118. Життя болгар у післяреволюційний період та радянські часи
119. Болгари України в роки незалежності
120. Література
121. Тема 6. Угорці в Україні
122. Поява угорців на території України
123. Угорці Закарпаття в першій половині ХХ ст
124. Життя угорського населення України в часи радянської влади
125. Сучасне життя угорців Закарпаття
126. Література
127. Тема 7. Поляки в Україні
128. Розселення поляків на українських землях
129. Польське населення України в роки Центральної Ради
130. Життя польського населення України в радянські часи
131. Відродження польської національної меншини в Україні
132. Література
133. Тема 8. Євреї в Україні
134. Перші єврейські поселення в Україні
135. Євреї України в Російській імперії
136. Євреї в Українській Народній Республіці
137. Євреї в радянській Україні
138. Сучасне життя українських євреїв
139. Література
140. Тема 9. Вірмени в Україні
141. Поява вірменів на території України
142. Становище вірмен України в Російській імперії
143. Вірмени України в 1917 – 1920 рр
144. Вірмени України за часів радянської влади
145. Сучасне становище вірменського населення України.
146. Література
147. Тема 10. Греки в Україні
148. Поява греків на території України
149. Українські греки в добу тоталітаризму
150. Відродження грецької освіти і культури в Україні на сучасному етапі
151. Література
152. Тема 11. Цигани в Україні: Формування єтносу і сучасний стан
153. Поява циганського населення на території України
154. Причини міграції циган другої половини ХІХ ст
155. Цигани України в радянські часи та в роки незалежності.
156. Література
157. Тема 12. Німці в Україні: Історія і сучасність
158. Німецька колонізація України
159. Німці України в період радянської влади
160. Становище німців України на сучасному етапі.
161. Література
162. Словник термінів та додатків
Додатки
163. Закон про персонально-національну автономію
164. Декларація прав національностей України
165. Закон України про національні меншини в Україні
166. Закон України про біженців
167. РОЗДІЛ І.Загальне положення
168. РОЗДІЛ ІІ.Набуття і втрата статусу біженця
169. РОЗДІЛ ІІІ.Правовий статус біженця
170. РОЗДІЛ IV.Міжнародне співробітництво
171. Постанова Верховної Ради України про тлумачення ЗаконуУкраїни “Про реабілітацію жертв політичнихрепресій на Україні”
172. Указ Президента України про заходи щодо вшанування пам'яті жертв депортації з Криму
173. Концепція розвитку культур національних меншин України
Зміст
174. Зміст