Методична серія - ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ ТА ВЛАДИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Дані навчально-методичні матеріали містять тематику лекцій, плани та завдання до семінарів, тематику самостійної работи, завдання та варіанти домашньої контрольної роботи, вимоги до модульної контрольної роботи, питання до іспиту і мають за мету допомогти студентам у вивченні курсу «Психологія політики та влади», активізувати їх самостійну роботу, сприяти глибокому оволодінню програмним матеріалом. Матеріали розроблені з урахуванням діючих навчальних планів та робочої програми курсу «Психологія політики та влади».

1. Титульний аркуш
2. Зміст
3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
4. ЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ ТА ВЛАДИ»
5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ І ТЕМАМИ
6. ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І ГРАФІК ЗДАЧІ ФОРМ КОНТРОЛЮ СРС
7. ПОТОЧНИЙ, МОДУЛЬНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ (ДОМАШНЯ ТА МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ (ДКР, МКР))
8. СЛОВНИК БАЗОВИХ ТЕРМІНІВ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ ТА ВЛАДИ»