Методична серія - Вступ до спеціальності (спеціальність "Міжнародні відносини") Методичні рекомендації до курсу. Вип. 98УДК 327(07) ББК 66.4 С 28
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 2 (55) від 11.10.2007 р.)
Рецензенти:
Пронь С.В. - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії МДГУ імені Петра Могили Шевчук О.В. - кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського
С 28 Седляр Ю.О.
Вступ до спеціальності (спеціальність "Міжнародні відносини"): Методичні рекомендації до курсу. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. - Вип. 98. - 100 с.
УДК 327(07) ББК 66.4
© Седляр Ю.О., 2008
© МДГУ ім. Петра Могили, 2008

1. Зміст
2. Вступ
3. Плани семінарських занять
4. Рейтингова шкала
5. Завдання для самостійної роботи студентів
6. Перелік орієнтовних тем для підготовки рефератів
7. Питання до іспиту
8. Список рекомендованої літератури
9. Термінологічний словник
10. Додатки