Методична серія - МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація виробництва”

УДК 621331.103:621658
В 41
ББК 34.5
Рекомендовано методичною радою Національного університету кораблебудування як навчальний посібник,протокол №1 від 25.01.2008 р.
Рецензент: к.е.н., доцент Красночубенко К.В.В/Верланова Л.А., Гурченков О.П.
Методичний посібник до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація виробництва”для студентів денної та заочної форми навчання.– Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили,2008. – 100 с.
УДК 621331.103:621658
В 41
ББК 34.5
Навчальний посібник включає теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання курсових проектів і робіт на базі наскрізного завдання (обраної деталі, виробу) з дисциплін “Технологія машинобудування”, “Організація та нормування праці в машинобудуванні”, “Організація виробництва” студентами економічних спеціальностей.Може використовуватися студентами технічних спеціальностей при дипломному проектуванні,а також практичними працівниками при розробці бізнес – планів.
© Верланова Л.А., Гурченков О.П., 2008 р.
© МДГУ ім. Петра Могили, 2008 р.
ЗМІСТ
1. Зміст
ВСТУП
2. Вступ
Мета, тематика, зміст, етапи, послідовність виконання та захисту курсової роботи
3. Мета, зміст і етапи виконання курсової роботи
4. Порядок видачі завдання на курсову роботу, консультації, перевірки та захисту курсової роботи
Методика розрахунку необхідної кількості обладнання, приладдя, площ, їх вартості та чисельності працюючих
5. Розрахунок необхідної кількості обладнання, його завантаження та первинної вартості
6. Розрахунок основної виробничої площі проектованої дільниці (цеху)
7. Визначення чисельності працюючих на проектованій дільниці (цеху)
8. Розробка плану розташування обладнання та робочих місць проектованої ділянки (цеху)
9. Визначення обсягу капітальних вкладень (інвестицій) створення дільниці (цеху) по виготовленню деталі типу “шестерня”
Методика розрахунку економічних показників проектованої дільниці (цеху)
10. Розрахунок річного фонду оплати праці робітників дільниці
11. Розрахунок річних витрат на основну сировину та матеріали
12. Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію устаткування
13. Розрахунок річних загальновиробничих витрат
14. Розрахунок дільничної (цехової) собівартості одиниці виробу та оптової ціни виробу
15. Визначення фінансових результатів роботи дільниці
Методичні рекомендації до розрахунку економічної ефективності створення дільниці (цеху)
16. Методи розрахунку показників ефетивност іінвестицій
17. Приклад розрахунку показників ефекту та ефективності інвестицій у створення дільниці (цеху)
ВИСНОВКИ
18. Висновки
ДОДАТКИ
19. Дотатки
ЛІТЕРАТУРА
20. Література