Методична серія - Українська література в контексті світового літературного процесу: Науково-методичні рекомендації до вивчення курсу “Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.”.

УДК 82.091“18/19”
ББК 83.3 Ук
Г 95

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського Міністерства освіти і науки України (протокол № 9 від 18.03.2008 р.).

Рецензенти:
Козимирська Тетяна Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри сучасних мов Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова

Меншій Аліса Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов і зарубіжної літератури Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського.

Г 95 Гурдуз А.
Українська література в контексті світового літературного процесу: Науково-методичні рекомендації до вивчення курсу “Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 60 с.

УДК 82.091“18/19”
ББК 83.3 Ук

У розробці запропоновано систему новаторських за характером, науково обґрунтованих і методично адаптованих для навчального процесу у ВНЗ студій з компаративного вивчення творчості ряду кращих українських письменників кінця ХІХ - початку ХХ ст. у світовому, зокрема західноєвропейському, літературному контексті. Порушуються актуальні проблеми вивчення художньої спадщини М.Коцюбинського, О.Кобилянської і В.Стефаника, а також Т.Гарді, К.Гамсуна й ін. митців подаються зразки порівняльно-типологічного, інтертекстуального й міфопоетичного аналізу, списки наукової й довідкової літератури, тематично дібрані питання й завдання для самоконтролю засвоєння знань.
Для викладачів ВНЗ, студентів і всіх, хто цікавиться літературою й наукою про неї.

© Гурдуз А., 2008
© МДГУ ім. Петра Могили, 2008

Нічого не знайдено