Методична серія - Загальна теорiя полiтики.

ББК 66
І 20
УДК 32
Рекомендовано до друку кафедрою політичних наук МДГУ
ім. П. Могили (протокол № 5 від 26 грудня 2002 р.) та Вченою радою МДГУ ім. П. Могили (протокол № 5(5) від 16 січня 2003 р.).Рецензенти:
Колісніченко П.І., доктор історичних наук, професор
Курілло В.Є., кандидат історичних наук, доцент.

Іванов М.С.
Загальна теорія політики: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 140 с.
Представлені навчально-методичні матеріали розкривають найбільш важливі питання курсу “Загальна теорія політики”, який є фундаментальною навчальною дисципліною для студентів, які вивчають політичні науки як фахові.
Матеріали розроблені з урахуванням існуючих навчальних програм та навчально-методичного комплексу даної дисципліни.
Матеріали покликані допомогти студентам повно і всебічно оволодіти важливими науково-методологічними підходами дослідження політики як однієї з найважливіших сфер суспільного життя.

Титульний аркуш
1. Тітулка
2. Передмова
3. Тематичний план курсу "Загальна теорія політики"
4. Тематичний план курсу "Загальна теорія політики"
Плани лекцій і програма курсу
5. Тема 1
6. Тема 2
7. Тема 4
8. Тема 5
9. Тема 6
10. Тема 7
11. Тема 8
12. Тема 9
13. Тема 10
14. Тема 11
15. Тема 12
16. Тема 13
17. Тема 14
Проблемні питання для виконання творчих робіт з курсу “Загальна теорія політики”
18. Питання
Контрольні роботи з курсу “Загальна теорія політики”
19. КР
Завдання для самостійної роботи з курсу “Загальна теорія політики” на тижні самостійної роботи
20. Самостійна робота
Контрольні питання до заліку з курсу “Загальна теорія політики”
21. Контрольні питання
Питання до іспиту з курсу “Загальна теорія політики”
22. Іспит
Додаткова тематика рефератів та доповідей для поглибленого вивчення окремих проблем курсу “Загальна теорія політики”
23. Реферати та довідки
Система рейтингової оцінки знань з курсу "Загальна теорія політики"
24. Рейтингова си-ма
Словник дисципліни “Загальна теорія політики”
25. Словник
Зміст
26. Зміст