Методична серія - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

ББК 65.9
Р 64
УДК 330.111.4
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державногогуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 6(48) від8 лютого 2007 р.).
Рецензент:
Гурченков О.П., завідувач кафедри економіки Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова, кан-дидат економічних наук, доцент.
Р 64 Кузьменко О.Б., Казарєзов А.Я. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Методичні вказівки до самостійного вивченнядисципліни та виконання контрольної роботи. – Миколаїв: Вид-во
МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – Вип. 80. – 44 с.
ББК 65.9
У методичних вказівках наведені теми та їх зміст для самостійного вивчення дисципліни “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”, завдання, які треба виконати у рамках контрольної роботи, та література.
Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.050104 “Фінанси”.
Нічого не знайдено