Методична серія - Програма, методичні вказівки, завдання та контрольні запитання з дисципліни “ Загальносуднові системи”.

УДК 629.12.03.002.53(07)

Степанов Г.О. Програма, методичні вказівки, завдання та конт-рольні запитання з дисципліни “ Загальносуднові системи”. – Микола-їв: УДМТУ, 2003. - 52 с.

Кафедра суднових енергетичних установок.

Наведено програму курсу, методичні рекомендації з його вивчення, з виконання та оформлення практичних занять, контрольної роботи, надано варіанти завдань і контрольні запитання, а також методичні вказівки з ви-конання завдань практичних занять студентами денної форми навчання та контрольної роботи студентами заочної форми навчання. Представлені ва-ріанти тем практичних занять і контрольної роботи, а також зміст лабора-торних занять.
Призначено для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.090509 “Суднові енергетичні установки та устаткування”, денної та заочної форм навчання Херсонського філіалу. УДМТУ.

Табл. – 10, список літератури – 18 назв.

Рецензенти: доктор технічних наук, професор, завідаючий кафедрою СДВЗ Б.Г.Тимошевський кандидат технічних наук, доцент кафедри СЕУ О.А.Ожиганов

Український державний морський
технічний університет,2003.
Видавництво УДМТУ, 2003.

Нічого не знайдено