Методична серія - ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ: навчально-методичні матеріали до курсу Випуск 163

УДК 504.05(075.8)
ББК 28.08
Г 83
Рекомендовано
до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 11 від 12.05.2011 р.).

Рецензенти: Кутлахмедов Ю. О. – доктор біологічних наук, зав. лабораторією біологічної надійності екосистем відділу біофізика і
радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Рожков І. М. – доктор біологічних наук, професор, директор інституту Миколаївського
державного університету ім. В. О. Сухомлинського.

Григор’єва Л. І. Основи екологічної токсикології : [навчальнометодичні рекомендації до курсу] / Л. І. Григор’єва,
Ю. А Томілін.– Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 163. – 40 с. – (Методична серія).
У посібнику наведено методичні рекомендації до самостійного опанування курсу «Основи екологічної токсикології» студентами
освітньо-професійного напряму 0608 – екологія. Наведено короткий зміст курсу, основні поняття дисципліни. Розглянуто вимоги щодо вмінь та навичок,
набутих студентами після вивчення курсу.
Також наведено методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт та індивідуальних самостійних завдань, контрольні завдання та
завданнядосамостійноїроботи.
Рекомендовано для впровадження в навчальний процес при викладанні курсу «Основи екологічної токсикології». Може бути корисним екологам,
біологам та фахівцям у галузі екологічної безпеки.

УДК 504.05(075.8)
ББК 28.08

© Григор’єва
Л. І., 2011

© Томілін
Ю. А., 2011

© ЧДУ
ім. Петра
Могили, 2011
Зміст
1. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Зміст
Вступ
2. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Вступ
Короткі відомості щодо історії розвитку та сучаснихзавдань екологічної токсикології
3. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Короткі відомості щодо історії розвитку та сучаснихзавдань екологічної токсикології
Основні поняття
4. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Основні поняття і визначення екологічної токсикології
Вимоги навчальної програми
5. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Вимоги навчальної програми з дисципліни "Основи екологічної токсикології"
Короткий зміст лекційного курсу
6. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Короткий зміст лекційного курсу
Практичні заняття
7. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Практичні заняття та методичні рекомендації до їх виконання
ПМК
8. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Завдання поточного модульного контролю
Самостійна робота
9. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Самостійна робота та методичні рекомендації до їх виконання
Контрольні питання
10. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Контрольні питання для самостійної оцінки якості засвоєння дисципліни
Список рекомендованої літератури
11. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Список рекомендованої літератури