Методична серія - Практикум з англійської мови за професійним спрямуванням. Частина 1.

УДК 811.111:34
ББК 81.2 Англ.
Б 12
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 1 (43) від 07.09.2006 р.)
Рецензент:
Гришкова Р.О., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри англійської мови МДГУ ім. Петра Могили
Оришака Ю.М., к.філол.н., професор, завідувач кафедри філології Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
Бабкова-Пилипенко Н.П. Практикум з англійської мови за професійним спрямуванням. Ч. 1. Вип. 91. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 100 с.
Практикум з англійської мови містить комплекс завдань, спрямованих як на вільне опанування мови, так і на розвиток лідерських якостей студентів. Він передбачає вивчення англійської мови з початкового етапу та складається з двох частин, кожна з яких включає в себе такі блоки: мовленнєвий, лінгвістичний та професійний.
Для опанування мови використовується комплекс інтерактивних видів навчальної діяльності, спрямованих на розвиток самостійності студентів та їхніх лідерських якостей: робота в парах, групах, командах симуляції, рольові ігри, кейс-метод, дебати, метод-проекти, презентації тощо.
Лаконічність і простота прикладів, систематизоване, логічне подання, наочність та доступність теоретичного матеріалу, детальний опис самостійної роботи, різноманітність завдань дають змогу студентам успішно працювати з посібником.


Титульний аркуш
1. Тітулка
Вступна частина
2. Вступ
3. Інструкція для викладача
4. Вступний курс. Особливості англійської вимови
5. Правила читання англійських літер.
6. Голосні звуки
7. Мовленнєвий розділ
Професійний розділ
8. Law Topic 1
9. Law Topic 2
10. Law Topic 3
11. Law Topic 4
12. Law Topic 5
13. Law Topic 6
14. Law Topic 7
15. Law Topic 8
Граматичний розділ
16. Grammar Topic 1
17. Grammar Topic 2
18. Grammar Topic 3
19. Grammar Topic 4
20. Grammar Topic 5
21. Grammar Topic 6
22. Grammar Topic 7
23. Grammar Topic 8
24. Grammar Topic 9
25. Grammar Topic 10
26. Grammar Topic 11
27. Grammar Topic 12
28. Grammar Topic 13
29. Grammar Topic 14
Самостійні завдання 1
30. Завдання 1
31. Завдання 2
32. Завдання 3
33. Завдання 4
34. Завдання 5
Словник професійних термінів
35. Терміни
Список літератури
36. Література
Зміст
37. Зміст