Методична серія - РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 2 (44) від 26.10.2006).
Дані навчально-методичні рекомендації містять короткий конспект лекцій з курсу “Релігієзнавство”, вимоги до написання та тематику контрольних робіт, приклади тестових завдань до заліку, питання до заліку і мають на меті полегшити вивчення студентами курсу “Релігієзнавство”, активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому оволодінню програмних матеріалів. Призначені для викладачів та студентів вищого навчального закладу.

Андріяш В.І. Релігієзнавство: Методичні матеріали. Для самостійного вивчення. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. − Вип. 57. – 120 с.
ББК 86.3
А 65
УДК 2(075.8)
© Андріяш В.І., 2006
© МДГУ ім. П. Могили, 2006

1. Зміст
2. КОНЦЕПЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
3. ПОГОДИННИЙ ПЛАН КУРСУ “РЕЛІГІЄЗНАВСТВО”
4. ТЕМА 1 РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛІГІЇ
5. ТЕМА 2 РАННІ ТА ПІЗНІ НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ
6. ТЕМА 3 СВІТОВІ НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ
7. ТЕМА 4. НЕТРАДИЦІЙНА РЕЛІГІЙНІСТЬ ТА УКРАЇНА
8. ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
9. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
10. ПРИМІРНІ ЗАЛІКОВІ ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "РЕЛІГІЄЗНАВСТВО"
11. ЛІТЕРАТУРА
12. КОРОТКИЙ СЛОВНИК БАЗОВИХ ТЕРМІНІВ
13. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ