Методична серія - ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

УДК 005.32 (07)
ББК 60.55
Є 27

Рекомендовано до друку кафедрою державної служби ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № 8 від 23.08.2012 р.) та вченою радою ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № 1 від 30.08.2012 р.)

Рецензенти:
Іванов М. С. – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології ЧДУ ім. Петра Могили
Шубін С. П. – доктор наук з державного управління, завідувач кафедри правознавства МНУ імені Василя Сухомлинського.

Євтушенко О. Н. Психологія управління: [методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Психологія управління» (за кредитно-модульною системою)] / О. Н. Євтушенко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 104 с.

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Психологія управління» (за кредитно-модульною системою) містять теми лекцій із курсу «Психологія управління», плани семінарських занять, плани практичних занять, проблеми для обговорення, питання для самодіагностики, творчі завдання, індивідуальні завдання, приклади вирішення конфліктних ситуацій, контрольні питання, практикум (завдання для самостійного виконання), вимоги до написання та тематику контрольних робіт, рефератів, наукових статей, приклади модульної контрольної роботи, тести з психології управління, контрольні питання до іспиту, список літератури.
Методичні рекомендації мають на меті полегшити вивчення студентами курсу «Психологія управління», активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому оволодінню програмними матеріалами.
Призначені для студентів Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили зі спеціальності 8.150101 – «Державна служба», напряму 1501 – «Державне управління», спеціалізації «Адміністративний менеджмент», «Правове забезпечення державного управління», «Кадровий менеджмент».

УДК 005.32 (07)
ББК 60.55


ISSN 1811-492X © Євтушенко О. Н., 2012
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2012

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
1. О. Н. Євтушенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ