Методична серія - ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ: методичні вказівки до виконання курсових робіт для освітніх напрямів підготовки бакалаврів 050101 – Комп’ютерні науки 050102 – Комп’ютерна інженерія Випуск 146

УДК 004.652(07)
ВВК 32.97
Ф 63


Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 6 від 11.02.2010 р.).

Рецензенти:

Ходаков Віктор Єгорович, завідувач кафедри інформатики Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України

Коваленко Ігор Іванович, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Національного університету кораблебудування ім. адмірала
Макарова, доктор технічних наук, професор.

Фісун М.Т. Організація баз даних: методичні вказівки до виконання курсових робіт / М.Т. Фісун. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2010. – Вип. 146 – 96 с. (Методична
серія).

Наведено методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Організація баз даних», у яких викладено вимоги до бази даних та оформлення пояснювальної
записки, її структура. Велика увага приділяється поясненням до змісту робіт, що мають бути виконані під час курсового проектування. Наведено також основні
теоретичні положення, що необхідні для виконання цих робіт. Методологічні положення супроводжуються наскрізним прикладом з проектуваннята реалізації конкретноїбазиданих.

УДК 004.652(07)
ВВК 32.97

© ЧДУ імені Петра Могили
© Фісун М.Т., 2010
Зміст
1. Фісун М.Т. Зміст
Загальні положення, цілі та задачі курсової роботи
2. Фісун М.Т. Загальні положення, цілі та задачі курсової роботи
Порядок, завдання та вимоги до виконання курсової роботи
3. Фісун М.Т. Порядок, завдання та вимоги до виконання курсової роботи
Оформлення курсової роботи
4. Фісун М.Т. Оформлення курсової роботи
Приклади тем та завдання курсових робіт
5. Фісун М.Т. Приклади тем та завдання курсових робіт
Список джерел інформаціїї
6. Фісун М.Т. Список джерел інформаціїї
Додаток: Титульний аркуш пояснювальної записки
7. Фісун М.Т. Додаток: Титульний аркуш пояснювальної записки