Методична серія - ОРГАНІЧНА ХІМІЯ ТА БІОХІМІЯ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


УДК 547 (075.8)
ББК 24.2я73
М 67

Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 10 від 14 квітня 2011 р.).


Рецензенти:
Цебержинський О. І., д.б.н., професор, завідувач кафедри фізіології та біохімії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського; Кельїна С. Ю., к.х.н., доцент, завідувач кафедри хімії Українського державного технічного університету імені адмірала Макарова.
Мітрясова О. П.
М 67

Органічна хімія та біохімія : методичні рекомендації з організації лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів спеціальності 6.051003 «Приладобудування». – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – Вип. 166. – 64 с. – (Методична серія). У методичних рекомендаціях викладено зміст лабораторних робіт з органічної хімії та біохімії. Структуру курсу органічної хімії та біохімії побудовано на основі кредитно-трансферної системи навчання. Подано питання для самостійного опрацювання сту- дентами під час підготовки до лабораторного практикуму. Для студентів спеціальності 6.051003 «Приладобудування».


УДК 547 (075.8)
ББК 24.2я73
© ЧДУ імені Петра Могили, 2011
© Мітрясова О. П., 2011

ЗМІСТ
1. Мітрясова О. П. ЗМІСТ
ВСТУП
2. Мітрясова О. П. Вступ
МОДУЛЬНА ПОБУДОВА КУРСУ «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ ТА БІОХІМІЯ»
3. Мітрясова О. П. МОДУЛЬНА ПОБУДОВА КУРСУ «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ ТА БІОХІМІЯ»
МОДУЛЬ І
4. Мітрясова О. П. МОДУЛЬ І
МОДУЛЬ ІІ
5. Мітрясова О. П. МОДУЛЬ ІІ
МОДУЛЬ ІII
6. Мітрясова О. П. МОДУЛЬ III
МОДУЛЬ ІV
7. Мітрясова О. П. МОДУЛЬ IV
МОДУЛЬ V
8. Мітрясова О. П. МОДУЛЬ V
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
9. Мітрясова О. П. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ