Методична серія - МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


УДК 32:001.889
ББК 66
C 47

Рекомендовано до друку кафедрою політичних наук ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 5 від 21.02.2011 р.). Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 9 від 11.03.2011 р.).


Рецензенти:
Колісніченко А. І., доктор історичних наук, професор ЧДУ ім. Петра Могили;
Левченко Л. О., кандидат політичних наук, доцент ЧДУ ім. Петра Могили.
Славко Т. О.

Методологія політичних досліджень : [методичні матеріали] / Т. О. Славко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 159. – 92 с. – (Методична серія). Методичні матеріали підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Методологія політичних досліджень», що займає місце в системі підготовки студентів за спеціальністю «Політологія». В даній роботі розглядаються проблеми сутності, принципів, специфіки методологічного та методичного підґрунтя політичного дослідження. Особливу увагу приділено методологічним підходам до політичних досліджень. Звернено увагу на теоретико-методичні питання організації та проведення наукових досліджень. Розраховано на студентів, аспірантів як допомога в оволодінні умінням планувати, організовувати та здійснювати науковий пошук, спрямований на вирішення проблем теоретичного і практичного характеру.


УДК 32:001.889
ББК 66

© Славко Т. О., 2011
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2011

ЗМІСТ
1. Славко Т. О. Зміст
ВСТУП
2. Славко Т. О. Вступ
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ Й ТЕМАМИ
3. Славко Т. О. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ Й ТЕМАМИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
4. Славко Т. О. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
5. Славко Т. О. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
МОДУЛЬ 2. СУЧАСНЕ ПОЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
6. Славко Т. О. МОДУЛЬ 2. СУЧАСНЕ ПОЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОДУЛЬ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
7. Славко Т. О. МОДУЛЬ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
МОДУЛЬ 4. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОГО ПОЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
8. Славко Т. О. МОДУЛЬ 4. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОГО ПОЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
9. Славко Т. О. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
10. Славко Т. О. ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
11. Славко Т. О. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ
12. Славко Т. О. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
13. Славко Т. О. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ З КУРСУ
14. Славко Т. О. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ З КУРСУ
ДОДАТКИ
15. Славко Т. О. ДОДАТКИ