Методична серія - МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. Практикум для студентів спеціальності 8.150101 Державна служба

УДК 339.9(075.8)
ББК 65.5я73
Л 17

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 7 (60) від 27 березня 2008 р.).

Рецензенти:
Горлачук В.В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили
Комеліна О.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та регіональної економіки Полтавського національного університету ім. Ю. Кондратюка.

Лазарєва О.В.
Л 17
Міжнародні економічні відносини: Практикум для студентів спеціальності 8.150101 Державна служба. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 112 с.
УДК 339.9(075.8)
ББК 65.5я73
1. Зміст
2. Передмова
3. Погодинний план курсу
4. Система рейтингової оцінки слухачів
5. Тема 1. Сутність та основні закономірності розвитку
6. Тема 2. Міжнародна торгівля товарами та послугами
7. Тема 3. Міжнародний рух капіталу та зарубіжних інвестицій
8. Тема 4. Транснаціоналізація світової економіки
9. Тема 5. Корпоративна стратегія та організація діяльності
10. Тема 6. Міжнародні науково-технічні відносини
11. Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили
12. Тема 8. Міжнародні економічні інтеграційні процеси
13. Тема 9. Світова валютна система та платіжний баланс
14. Тема 10. Міжнародний бізнес: суть, види, форми та особливості розвитку
15. Тема 11. Особливості міжнародних економічних відносин
16. Тема 12. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
17. Завдання для самостійної роботи
18. Питання до заліку з дисципліни "Міжнародні економічні відносини"