Методична серія - Керівник у державному управлінні, випуск 101

УДК 35.08(076)
ББК 67.99(2)116
Ш 29

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ імені Петра Могили (Протокол № 9 (62) від 22.05.2008 р.).
Рецензенти: Іванов М.С. – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри державної служби Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
Плохих В.І. – кандидат політичних наук, доцент, заступник директора Інституту державного управління Миколаїв-ського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.

Шатун В.Т. Керівник у державному управлінні: Навчально-методичні матеріали для слухачів Інституту державного управління. – Миколаїв: Вид-во МДГУ м. Петра Могили, 2008. (Випуск 101). – 44 с.

УДК 35.08(076)
ББК 67.99(2)116

У складі навчально-методичних матеріалів містяться концепція викладання дисципліни “Керівник у державному управлінні”, погодинний план, плани лекційних та групових занять, завдання для самостійної роботи слухачів.
До кожної теми надано перелік літератури, перелік контрольних питань для самоперевірки знань, що сприяють підвищенню зацікавленості та відповідальності слухачів і забезпечують краще засвоєння навчального матеріалу.
Надається система рейтингової оцінки знань, список рекомендованої літератури, перелік питань до заліку, словник базових термінів.
Навчально-методичні матеріали рекомендовані слухачам Інституту державного управління, а також можуть використовуватися студентами економічних спеціальностей, викладачами, керівниками підприємств і менеджерами для підвищення кваліфікації.

© Шатун В.Т., 2008
© МДГУ ім. Петра Могили, 2008
1. Зміст
2. Концепція викладання дисципліни "Керівник у державному управлінні"
3. Погодинний план курсу
4. Тема 1. Місце, завдання і функції керівника в державному управлінні
5. Тема 2. Формування і розвиток ефективного колективу
6. Тема 3. Організаційне та інформаційне забезпечення державної служби
7. Тема 4. Стиль діяльності сучасного керівника
8. Тема 5. Стратегія і тактика управлінської діяльності у державній службі
9. Система рейтингової оцінки знань
10. Список рекомендованої літератури
11. Питання до заліку
12. Короткий словник базових термінів