Методична серія - Методичні рекомендації, питання та задачі до проведення практичних занять з курсу «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва»

УДК 658.1(076) ББК 65.9(2)26 К 64

Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 2 від 12.10.2010 р.).

Рецензенти:

Верланов Ю. Ю., к.е.н., професор ЧДУ імені Петра Могили

Ляховець О. О., к.е.н., доц., декан факультету економічних наук ЧДУ імені Петра Могили.

Конєва Т. А.

К 64 Методичні рекомендації, питання та задачі

до проведення практичних занять з курсу «Фінансова діяльність суб'єктів підприємства». -Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2010.- Вип. 149. - 72 с. (Методична серія)

Методичні рекомендації, питання та задачі до проведення практичних занять розроблено відповідно до програми курсу «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва» для студентів економічних спеціальностей при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавра».

У даному виданні наведено навчально-тематичний план дисципліни, концепцію її викладання, рекомендації щодо підготовки до практичних (групових) занять, рейтингову шкалу та критерії оцінки знань студента, зміст групових занять з усіх тем дисципліни (тема, питання для обговорення, задачі), перелік рекомендованої літератури, словник основних термінів дисципліни.

Вибірково розроблені питання та задачі методичних рекомендацій можуть використовуватися для студентів заочної форми навчання.

УДК 658.1(076) ББК 65.9(2)26

© Конєва Т. А., 2010 © ЧДУ імені Петра Могили, 2010

1. Титульний аркуш
2. Зміст
3. ВСТУП
4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ (ГРУПОВИХ) ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА»
5. ПЛАН ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ
6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
7. ПІДСУМКОВА МОДУЛЬНА (КОНТРОЛЬНА)РОБОТА
8. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ _ЛІТЕРАТУРИ
9. СЛОВНИК ДИСЦИПЛІНИ