Методична серія - МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Мови об’єктно-орієнтованого програмування». Випуск 189

Методичні вказівки призначено для студентів освітніх напрямів підготовки бакалаврів 050101 – Комп’ютерні науки та 050102 – Комп’ютерна інженерія, що вивчають курс «Алгоритмізація та програмування», «Програмування» на першому та «Об’єктно-орієнтоване програмування» на другому курсі факультету комп’ютерних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили. У методичних вказівках подаються стислі дані про об’єктно-орієнтований підхід при розробці програмного забезпечення, приклади програм на цю тему, а також матеріал по математичним моделям та алгоритмам обробки складних поверхонь, на базі яких формуються завдання на курсову роботу.

УДК 004.43 (076)
ББК 73я7


ISSN 1811-492X
© Цибенко Б. О., Боровльова С. Ю.,
Нездолій Ю. А., Дворецька С. В., 2012
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2012

1. Зміст
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ
3. ПОРЯДОК, ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
4. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
5. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (ООП) ДО СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ
6. ПОНЯТТЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА РОЗРОБКИ АЛГОРИТМІВ
7. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СКЛАДНОЇ ПОВЕРХНІ
8. КАРКАСНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СКЛАДНОЇ ПОВЕРХНІ
9. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З АНАЛІТИЧНОЮ МАТЕМАТИЧНОЮ МОДЕЛЛЮ СКЛАДНОЇ ПОВЕРХНІ
10. ВИСНОВКИ
11. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КР
12. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ