Методична серія - Методичні рекомендації для самостійної роботи при підготовці до практичних занять для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.010203 – «Здоров’я людини» Випуск – 196

УДК 796.012:006.91
ББК 30.10
Б 81
Рекомендовано до друку кафедрою здоров’я людини та фізичної реабілітації ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 5 від 10 січня 2012 р.).
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 6 від 16 лютого 2012 р.).
Рецензенти:
Бакатов В. Ю., к.пед.н., доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації ЧДУ імені Петра Могили
Вербицький В. А., к.і.н., доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації ЧДУ імені Петра Могили (б.в.з.).Б 81 Бондаренко І. Г.
Спортивна метрологія : [методичні рекомендації] / І. Г. Бондаренко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 104 с.

Методичні рекомендації підготовлено відповідно до навчальноїпрограми з дисципліни «Спортивна метрологія» з метою забезпечення систематизації і поглиблення знань студентів зіспортивної метрології для оволодіння методичними і практичними знаннями, уміннями та навичками щодо здійснення вимірювань та контролю в спорті. Рекомендовано для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6. 010203 –«Здоров’я людини».

УДК 796.012:006.91
ББК 30.10
Б 81


ISSN 1811-492X © Бондаренко І. Г., 2012
©ЧДУ ім. Петра Могили, 2012

«Здоров’я людини» Випуск – 196
1. І. Г.Бондаренко Методичні рекомендації для самостійної роботи при підготовці до практичних занять для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.010203 – «Здоров’я людини» Випуск – 196