Методична серія - ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ .

УДК 340.1
ББК 67
С 91
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 7 (60) від 23 березня 2008 року)
Рецензент:
Лісна І.С., к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права МДГУ імені Петра Могили
Юридична деонтологія є початковою, професійно орієнтованою навчальною дисципліною, що надає студенту вищого юридичного навчального закладу загальне уявлення про професію юриста і деонтологічні вимоги щодо його діяльності в органах судової гілки влади, адвокатури і прокуратури, а також органах державної виконавчої влади та управління, інших сферах життєдіяльності суспільства. Навчально-методичний посібник “Юридична деонтологія” розрахований на студентів факультету післядипломної освіти, які заочно навчаються за програмою підготовки бакалаврів і спеціалістів права з напряму “Правознавство”.

1. Титулка
2. Зміст
3. Методичні рекомендації
4. Навчальна програма
5. Робочий тематичний план (робоча навчальна програма)
6. Питання для самоконтролю знань студента
7. Список рекомендованої літератури
8. Методичні вказівки
9. Додаток А. Умови оцінювання знань
10. Додаток Б. Завдання для самостійної роботи
11. Додаток В. Зразки оформлення письмової роботи
12. Додаток Д. Хрестоматія
13. Словник