Методична серія - СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

Запропоновані методичні рекомендації містять тематику лекцій, плани семінарських занять із поясненнями до кожного з них, теми рефератів та вказівки щодо їх написання, список першоджерел для опрацювання, питання до іспиту, перелік рекомендованої літератури до кожного семінарського заняття та до курсу загалом.
Призначено для студентів денної форми навчання напряму підготовки «Соціологія».

1. Н. В. Рожанська СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ
Зміст
2. Зміст
РОЗДІЛИ
3. КОНЦЕПЦІЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ
4. СТРУКТУРА І ЗМІСТ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ
5. СТРУКТУРА І ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
6. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА