Методична серія - Поверхні.

ББК 22.151
Д 67
УДК 514.181

Рецензенти:
Антонов Є.К., к.т.н., УДМТУ
Байбарак Г.Г., ст. викладач УДМТУ.

Д 67 Донченко М.В., Конопляник В.Г., Фісун М.Т.
Поверхні: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – 24 с.

Метою даного навчально-методичного посібника є ознайомлення студентів з методами побудови поверхонь технічних форм.
Приводяться вказівки до виконання і оформлення графічного завдання з нарисної геометрії “Поверхні”, а також до побудови деяких кривих ліній 2-го порядку.

© МФ НаУКМА, 2001.

Головний редактор Н.Молодих. Редактор, коректор О.Шемчук, О.Шатун. Молодший редактор І.Терентієва. Технічний редактор, комп’ютерна верстка В.Кобзар, О.Луговський.

Здано до набору 15.09.01. Підписано до друку 12.10.01. Папір офсетний.Формат 60x841/16. Гарнітура «Таймс». Обл.-вид. арк. 0,57. Умовн. друк. арк. 1,50. Наклад 100 прим. Зам. № 95(103)/01.

Видавництво МФ НаУКМА.
54003, м.Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10. E-mail: primus@kma.mk.ua


Нічого не знайдено