Методична серія - НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

ББК 81.2Англ
Д 46
УДК 811.111:330(075.8)
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 9(41) від 15.06.2006 р.).
Дімант Г.С.
Навчальний посібник для студентів-заочників еконо-мічного факультету. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.
Петра Могили, 2006. – 188 с.
Даний курс містить продовження вивчення граматичних структур і конструкцій, необхідних для використання їх в монологічному і діалогічному мовленні.
Цей посібник призначений для студентів, які володіють базовими знаннями з граматики і лексики англійської мови.

Нічого не знайдено