Методична серія - Регіональна економіка (Випуск 95)

ББК 65.9
УДК 332.1(07)
К 89

Рекомендовано до друку вченою радою Чорно-морського державного університету імені Петра Могили.

Рецензент:
Гурченков О.П., завідувач кафедри економіки Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова, кандидат економічних наук, професор.
Кузьменко О.Б., Казарєзов А.Я.

Регіональна економіка: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Пет-ра Могили, 2009. – Випуск 95. – 44 с. (Серія: «Для самостійного вивчення»).

ISSN 2075-6771
ББК 65.9
УДК 332.1(07)

У методичних вказівках наведені теми та їх зміст для само-стійного вивчення дисципліни «Регіональна економіка», завдання, які треба виконати в рамках контрольної роботи, та література.

Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.050104 «Фінанси».

© О.Б. Кузьменко, А.Я. Казарєзов, 2009
© ЧДУ ім. Петра Могили, 20091. Зміст
2. Регіональна економіка
3. Теми змістовних модулів
4. Питання
5. Вимоги та оцінка
6. Варіанти підсумкового ідивідуального завдання
7. Перелік тем рефератів