Методична серія - Історія України.

Рекомендовано до друку кафедрою міжнародних відносин та історії (протокол № 4 від 21 грудня 2005 р.) та Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № __ від „__” _______________ 2006 р.)

Рецензенти:
Котляр Ю.В. – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історичних дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
Тригуб О.П. – кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та історії МДГУ ім. П. Могили

Дана робота містить основну тематику курсу “Історія України”, лекційні матеріали, плани групових занять, методичні рекомендації до виконання контрольних завдань, критерії їх оцінки, питання для самоконтролю, тестові завдання, питання до іспиту, літературу до курсу, а також тлумачний словник із даної дисципліни.
Призначено для студентів денної, вечірньої та заочної форми навчання.

1. І. Тематичний план
2. ІІ. Питання для самоконтролю
3. ІІІ. Шкала рейтингової оцінки
4. IV. Зразки тестових завдань
5. V. Плани семінарських занять
6. VI. Варіанти контрольних завдань
7. VII. Критерії оформлення й оцінки контрольних завдань
8. VIII. Питання до іспиту
9. IX. Тлумачний словник
10. X. Список рекомендованої літератури
11. Зміст