Екологія та Технічні науки
1. Добровольський В.В. Екологія: мета, межі, зв'язки науки
Розглянуто стан екології як науки. Обгрунтовано межі екології, її мету і зв’язки з іншими науками. Введено поняття біологічна характеристика і екологічна характеристика. Уточнено рівень інтегрування екологією сфер традиційних наук.

Status of ecology as a science is considered. The limits of ecology, its aim and connection with the other science are grounded. Such terms as biological characteristic and ecological characteristics are introduced. The level of integration by ecology of traditional science is made more exact.
2. Мазуркевич Л.І. Проблеми шкільної екологічної освіти
Екологічна освіта у школах України здійснюється на міжпредметній основі. У змісті окремих навчальних дисциплін розкриваються проблеми навколишнього середовища. Мета екологічної освіти полягає в доповненні теоретичних знань, що набувають учні досвідом емоційно-ціннісного ставлення до природи, практичної дослідної діяльності у навколишньому середовищі.

Ecological education in Ukrainian schools fulfils through the subject connection. In the context of some subjects the problems of environmental surrounding are shown. The purpose of ecological education lies in adding the experience of emotional attitude to the nature and practical research activity to the theoretical knowledge, achieved by pupils.
3. Мітрясова О.П. Тенденції розвитку екологічної освіти у вищій школі
В статті представлені основні напрямки розвитку екологічної освіти у вищій школі. Визначені суперечності, які гальмують розвиток освіти в галузі довкілля. Представлені сучасні підходи щодо реалізації екологічної освіти.

The article represents the basic trends of development of environmental education in higher school. The contradictions, which prevent the development of environmental education have been determined. The modern approaches as for realization of environmental education have been described.
Ключові слова: довкілля, Екологічна освіта
4. Грабак Н.Х. Формування ерозійно-тривкої поверхні грунту засобами обробітку
У статті досліджується проблема захисту грунтів від вітрової та водної ерозії. Багаторічними експериментами доведено, що запобігти видуванню дрібнозему можливо за умов наявності на поверхні грунту 340-360 умовних стернинок. Розглядаючи різні способи обробітку грунту, вказано, що ефективний результат досягається безполичковими способами обробітку, мульчуванням подрібненими рослинними рештками. Доводиться, що щілювання та грунтопоглиблення сприяють скороченню до безпечних розмірів і водноерозійних процесів на ріллі.

The experiments show that the presence of about 340-360 stubbles on the surface in the upper layer of soil may prevent the deflation of fine soils. Bоardless plowing and trach mulching can achieve this. The mentioned measures as well as deepening of soil account for decreasing the water erosion of soils.
Ключові слова: грунт,ерозія
5. Сірик А.А. Природна стиглість лісових насаджень в степу України
У роботі представлено результати дослідження віку стиглості штучних лісів у степу України. З’ясовано залежність даної величини від умов місцезростання, агротехніки вирощування, порідного складу та клімату.

The age of nature, artificially planted forests is different and depends on location, agricultural technology, plant species and climate. Under favorable conditions green plantations can achieve the same age as natural forests in their areas, under bad conditions forests very often dry out and their lifespan decreases to 25 or 30 years.
6. Сірик А.А. Стійкість штучних соснових лісів на аренах степу України
Всихання штучних соснових лісів на Нижньодніпровських пісках спричинено комплексом причин, основною з яких є зниження рівня ґрунтових вод. У свою чергу, однією з причин порушення водного режиму території пісків являється їх суцільне заліснення.

The drying of artificially planted forests on the Nizhnodniprovsky sands is caused by a confluence of factors. The main reason is the decreasing level of sub-soil waters, which is in the turn caused by the dense forestation of the area.
Ключові слова: ґрунтових вод, соснових лісів
7. Калінін М.І. Особливості росту штучних насаджень сосни та їх вплив на екологічні фактори арени Кінбурнської коси
Розглянута унікальна сукупність біотичних і абіотичних факторів протягом декількох тисяч років, що впливає на процес утворення Кінбурнської коси. Показано, як штучне заліснення території цього регіону призвело до створення якісно нової екосистеми, зміни умов існування флори і фауни, гідрологічних характеристик грунтів, прискорення процесів грунтоутворення.
Автор викладав методику і результати досліджень розвитку, морфологічних і просторово-структурних особливостей штучних деревостанів сосни кримської і сосни звичайної.

The unique combination of both biotic and abiotic factors is influencing on the process of Kinburnskaya Kosa formation during several thousands years. The artificial afforestation of this region caused the formation of qualitatively new ecosystem, changed the conditions of existence of both flora and fauna, hydrologic regime of soils, fastened the process of soil formation.
Author describes the methods and results of the research of development, morphologic and spatial-structural peculiarities of artificial pine stands.
8. Кисельов А.Ф., Татарова Л.Л., Ємельянова О.Г., Томілін Ю.А. Екологічні чинники здоров’я населення Миколаївської області
Представлено результати вивчення впливу різних екологічних чинників на стан здоров’я населення міста Миколаєва. На основі проведених досліджень показано, що стан здоров’я населення погіршується, зростає рівень захворюваності, і в основі цих негативних тенденцій лежать екологічні фактори.

Environment – is a primary source of physical, biological and social factors surrounding people and effecting on them in little doses constantly. Some results of the investigations of inhabitants heals in Mykolaiv show that phenomenon. They are: air drinking water pollution, poisoning of food products, influence of the noise of the motor transport and electromagnetic fields of the radio, television and radio-location.
9. Григор'єва Л.І., Томілін Ю.А., Кисельов А.Ф. Вивчення особливостей впливу радіаційного навантаження на онкозахворюваність населення Миколаївської області
У статті за даними багаторічних радіоекологічних досліджень на території Миколаївської області дана оцінка основних джерел радіації, відповідальних за опромінення населення області, та розміру дозового навантаження на населення. При визначенні регіональних особливостей області за розміром дозового навантаження на населення зроблена спроба вивчення залежності між розміром радіаційного опромінення та онкозахворюваністю населення області.

On data of long-term radioecological researches in territory of Nikolaev area the evaluation of a main radiating exposure sources in area and values of an exposure dose on the population is given in the publication. Because of it the regional sharing of territory on the sizes of a dose load on the population is carried out and the first attempt in learning dependence between the size of a radiating exposure and an onkological rate of the population of Nikolaev area is made.
10. Дубовенко К.В. Технологічні перспективи застосування імпульсної енергетики для плазмохімічного очищення повітря
Коротко розглянуто можливості і переваги застосування імпульсних коронних розрядів і електронних пучків для очищення димових газів від шкідливих газоподібних речовин, що утворюються при згорянні вугільного та вуглеводневого палива. З’ясовано проблеми широкого впровадження цього методу та шляхи їх вирішення у трьох аспектах: фізичному, технічному та правовому.

The possibilities and advantages of pulse corona discharge and electron beam application for flue gases purification from hazard gaslike matters that are created under combustion of coal and petroleum fuel are briefly considered. The problems of wide introduction of this method and the ways for their solution are clarified from the point of view of physical, technical and juridical aspects.
11. Крамаренко С.С. Ендо- і екзогенна регуляція чисельності лісової миші на території Миколаївської області
У статті представлено результати дослідження чисельності лісової миші на території Миколаївської області протягом 1969-1992 рр. Показано співвідношення між густотою розселення, плодючістю, питомою вагою лісової миші у різних сезонах, в залежності від погодних умов та інших факторів.

The relative density of the forest mouse inhabiting the Mycolaiv Region (The Northern-Western Coast of Black Sea) during 1969-1992 has been investigated. The correlation between the seasonal values of the forest mouse relative density and fecundity in different season was influenced on the air temperature and precipitation.
12. Мошенцев Ю.Л., Бондаренко Ф. Про зміни топографічної обстановки дільниці річкового русла річки Південний Буг в районі с.Матвіївка
Наведена інформація про зміни топографічної обстановки частини русла річки Південний Буг біля селища Матвіївка Миколаївської області. Представлено план теодолітної зйомки відповідної території.

The article presents information about changes in topographical view of the part of the valley of Southern Bug’s river near village Matveyevka in Mykolaiv region. The map of named territory is given.
13. Єлісєєв В.В. Екологічна інформація та її біологічна складова: деякі властивості
Чітке розуміння явищ і процесів, які пов’язані зі збором, збереженням і аналізом екологічної інформації, має велике значення для розвитку комплексу екологічних наукових дисциплін. Запропоновано біоцентрична компонентна концепція екологічної інформації, проаналізована структура екологічної інформації, описані деякі важливі властивості її компонентів. Новизна і значимість запропонованої точки зору полягає в її спрямованості і зосередженості на біологічних об’єктах, навіть при вивченні техногенних або соціогенних екологічних явищ.

The clear understanding of phenomenon and processes which concern ecological information is of great importance for sustainable development of environmental sciences. The author proposes a biocentric component concept of ecological information, analyzes its structure and organizational levels, and describes some important properties. The importance and novelty of proposed point of view is in its tendency and concentration on live objects, even if studied technological and social aspects.
14. Грищенко Г.В. Біорезонансна стимуляція організму людини як альтернатива застосування хімічних лікувальних засобів
У статті висвітлено питання розробки та застосування нового прогресивного методу в лікуванні та реабілітації хворих – біорезонансної стимуляції. Показано переваги даного методу, наведено приклади позитивного використання.

The work presents a new method of treatment without medical preparation. The results of practical investigation, advantages of this method are pointed out. Investigations demonstrate, that it is ecologically safe way of cure with high level of effectiveness.
15. Давиденко В.М. Прокопович Петро Іванович – людина, вчений, громадянин
У статті викладено основні біографічні моменти життя талановитого вченого-біолога, винахідника рамкового вулика, автора технології одержання чистого сотового меду без розплоду і попереднього знищення бджіл, розділення бджіл за допомогою спеціальної роздільної грати. Проаналізовано його наукову і педагогічну діяльність, внесок у розвиток бджільництва як економічно вигідної галузі сільського господарства. Стаття обгрунтовує належність П.І.Прокоповича до когорти славних імен талановитих вчених України.

Petro Procopovich is a talented biologist, inventor of a frame hive, the author of a technology of pure honey receiving without preceding killing of bees. The biographical data, his scientific and pedagogical activities, a payment in development of bee keeping as an economically profitable field of agriculture are presented. The article substantiates that Procopovich belongs to the cohort of glorious names of the talented Ukrainian scientists.
16. Фісун М.Т. Про співвідношення між нормалізацією таблиць та ER-схемами при проектуванні структури бази даних
Показано, як поєднати роботу із створення структур баз даних методами побудови діаграм “Сутності – зв’язки” (ERD – Entity Relationship Diagram ) з нормалізацією реляцій. Зроблено висновок, що коректна побудова ERD предметної сфери забезпечує для системи реляцій створюваної бази даних третю нормальну форму. Такий висновок продемостровано на прикладі побудови ERD для інформаційної системи щодо приміщень будівлі та предметів і технічних систем, що знаходяться в них.

Is shown, how to connect such work on creation structures of database structures, as the construction ERD (Entity Relationship Diagram) and normalization of the relations. A conclusion is made, that at the correct construction ERD of the subject area the system of the relations of a created database will be in the third normal form. The conclusions are illustrated by an example of construction ERD for an information retrieval system for premises and subjects, which are in them.
17. Дихта Л.М., Пащенко А.Ю. Гідродинамічна задача про визначення ударних навантажень, що діють на шпангоутний контур судна типу “Глибоке V”
При загальновідомих в теорії удару плаваючих тіл припущеннях розглянуто крайову задачу про збурений рух ідеальної нестисливої рідини, викликаний миттєвою зміною швидкості шпангоутного контуру судна типу “глибоке V” як абсолютно твердого тіла з трьома ступенями свободи. Розв’язок вказаної задачі здійснюється за допомогою потужних методів теорії функцій комплексної змінної, які грунтуються на використанні принципу симетрії Шварца в поєднанні з конформним перетворенням областей. Одержаний розв’язок дає змогу обчислити приєднані маси шпангоутного контуру, через які визначаються і діючі на контур гідродинамічні реакції навколишньої рідини.

Under well-known assumptions of the floating bodies impact theory a boundary-value problem is considered to determine the inviscid incompressible fluid’s disturbed motion due to instantly arisen velocity of “Deep Vee” ship’s cross-section as a rigid body. The solution of the problem mentioned is obtained by using the function theory of complex variables powerful techniques based on Schwarz’s symmetry principle in connection with the conformal mapping. This solution permits to calculate the considered contour’s added mass coefficients and thus to determine the surrounded fluid hydrodynamic forces applied.
18. Кутковецький В.Я., Турти М.В. Про недоціль- ність використання медіани Ходжеса-Лемана в однофакторному аналізі
В статті показується можливість суттєвого спрощення статистичних розрахунків. Отримана у загальному вигляді формула дозволяє замінити медіану Ходжеса-Лемана при скороченні проміжних розрахунків у три та більше разів.

In the article possibility of essential simplifying of statistical computations is showed. Formula, which proofed in the general form possibility of replacing Hodges-Leman's median with the arithmetic mean of the sample has been received. Such change reduces the number of simple calculation in three and more times.
19. Донченко М.В., Салтовський Б.Г. Використання ГІС-технологій для розпайовування земельних угідь
В статті розглядається можливість використання геоінформаційних систем для виконання землевпорядних робіт на прикладі вирішення проблеми розпайовуння колективних сільськогосподарських підприємств.

The possibility of using GIS for making landdevelopment on the example of setting a problem of collective share is examined in the article.
20. Гожий О.П. Метод побудови систем аналізу в САПР
Запропоновано підхід до побудови систем аналізу в САПР. Підхід заснований на застосуванні нечітких алгоритмів. Головна особливість алгоритмів - це те, що їх функціонування змінюється в залежності від нечіткої області адекватності математичної моделі.

Offered approach to build systems analysis into CAD. Approach is founded on application of unclear algorithms. Main algorithms peculiarity, this that they’re functioning changes in dependence on unclear adequacy domain of mathematical model.
21. Білий Ю.О. Феофан Прокопович та Іріней Фальковський і викладання математики в Києво-Могилянській Академії “першого скликання”
Стаття висвітлює стан викладання основ математичних знань у Києво-Могилянській Академії в перший період її існування на основі рукописних матеріалів, які збереглися в Рукописному відділі ЦНБ НАНУ ім. Вернадського у Києві. Розглядається діяльність таких діячів КМА, як Феофан Прокопович та Іріней Фальковський.

The article deals with the first steps of teaching mathematics in Kyiv-Mohyla Academy. It is connected with the names of such personalities as Pheophan Prokopovich and Iriney Pfalkovsky.
22. Кравець І.О. Використання пакета Mathcad для розв’язання нестаціонарних диференціальних рівнянь у частинних похідних
Показана можливість використання математичного пакета Mathcad для розв’язання нестаціонарних рівнянь у частинних похідних, для розв’язання яких нема вбудованих функцій. Приведений алгоритм та програма розв’язання рівняння теплопровідності у середовищі пакета Mathcad.

The possibility of using the programming product Mathcad for solving dynamic partial differential equations is shown, because there are no built-in functions for solution such an equations. There are also given the algorithm and the program of the solution heat conduction equation.
23. Суслов С.В. Використання комп’ютерного моделювання у дослідженнях гідродинамічних сил, що діють на корпус судна
Розглядаються основні характеристики комп’ютерної моделі, яка використовується у дослідженнях гідродинамічних навантажень на судна. Моделюється плоска течія, що викликається вертикальним рухом шпангоутного перетину на вільній поверхні води. Описується комп’ютерна реалізація.

Computer realization and main features of a theoretical model used for simulation in hydrodynamic force research are described. The two-dimensional flow with a free surface caused by vertical movement of a ship section is modeled. The complex potential theory and the complex boundary element method are used.
24. Старченко В.В. Концепція семантично цілісної інформаційної моделі програмного забезпечення САПР корпусу судна
Пропонується концепція об’єктивно-орієнтованої інформаційної моделі програмного забезпечення САПР корпусу судна з декількома типами об’єктної ієрархії, що взаємно доповнюються. Структура такої моделі дозволяє виконувати зміни у будь-якому її компоненті, не порушуючи загальної семантичної цілісності.

The CAD/CAM ship hull data model with four components and several types of object hierarchies is proposed. The data changes of any component of the proposed data model do not violate general semantic integrity.
25. Мудров О.П. Cтворення універсальних www-серверів
У статті розглянуто основні проблеми створення універсальних www-серверів, досліджуються шляхи їх розв’язання.

In the article there were disscussed the problems of creation of the universal Web-servers and were studied the ways of solwing of these problems.