Посібники - ЕКОНОМЕТРИКА

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. Посібник містить лекційний матеріал, перелік основних понять теми, контрольні запитання, задачі і тести, індивідуальні завдання, рекомендовані джерела.
Зміст
1. Зміст
ВСТУП
2. ВСТУП
3. Навчально-тематичний план
ТЕМА 1
4. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 2
5. МЕТОДИ ПОБУДОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІНІЙНОЇ МОДЕЛІ
ТЕМА 3
6. МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ
ТЕМА 4
7. УЗАГАЛЬНЕНИЙ МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ (УМНК)
ТЕМА 5
8. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ
ТЕМА 6
9. ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ РІВНЯНЬ
ТЕМА 7
10. ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ З АВТОКОРЕЛЬОВАНИМИ ЗАЛИШКАМИ
ТЕМА 8
11. МЕТОДИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗМІННИХ
ТЕМА 9
12. МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕНОГО ЛАГУ
ТЕМА 10
13. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ СТРУКТУРНИХ РІВНЯНЬ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
15. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ДОДАТКИ
16. ДОДАТКИ