Випуск 60, Том 73
1. Клименко Л.П., Воскобойнікова Н.О. Ресурсозбереження при впровадженні вітрогеліоустановок у системи теплохладопостачання будівель (на прикладі Миколаївської області)
Стаття присвячена актуальній на сьогодні проблемі енерго- та ресурсозбереження за
рахунок використання альтернативних джерел енергії. Дослідження сфокусовано на питанні
визначення рівня ресурсозбереження при впровадженні вітрогеліоустановок в системи
теплохладопостачання будівель. На основі розробленої методики був проведений розрахунок
ресурсозберігаючого ефекту в природно-антропогенних умовах Миколаївської області.
2. Грабак Н.Х. Екологічно обґрунтовані енерго- та ресурсозаощаджуючі технології вирощування польових культур у степовій зоні України
Наведені результати 25-річних досліджень з опрацювання екологічно безпечних енерго- та
ресурсозаощаджуючих технологій вирощування польових культур у степовій зоні України.
Обґрунтована значна перевага розроблених технологій у порівнянні з традиційними.
3. Горбенко Ю.В., Сміт У.Х., Трунов О.М. Нові можливості ендоскопічної діагностики
Подана методика експериментального дослідження методами гіперспектрального аналізу
фізичних проявів аномальних утворень на внутрішній поверхні кишково-шлункового тракту.
Продемонстровано її здатність накопичувати фактичний матеріал для об’єктивних
досліджень властивостей аномальних утворень математичними методами кількісної оцінки.
4. Божидарнік В.В., Картава О.Ф. Еколого-гідрохімічна оцінка стану озера Світязь під впливом антропогенних навантажень
Проведено оцінку гідрохімічних змін прибережних вод оз. Світязь за 1997-2006 рр.
Проаналізовано особливості взаємозв’язку змін гідрохімічного стану води озера з певними
антропогенними навантаженнями. Визначено вплив рекреаційної діяльності та ведення
сільськогосподарського виробництва на динаміку змін концентрації азоту амонійного, нітратів,
нітритів, сульфат- та хлор-іонів.
5. Рак Я., Калда Г.С. Інноваційні методи використання відновлювальних джерел енергії. Сонячна енергія
Розглянуто інноваційні методи використання відновлювальних джерел енергії, в тому числі
використання сонячної енергії як альтернативного екологічно чистого та економічно вигідного
джерела енергії.
6. Трунов А.Н. Динамика аварийно-спасательного аппарата в условиях подводных течений и шквалов
Поставлена та розв’язана задача нестаціонарних коливань підводного апарата та системи
його закріплення. Наведено розв’язки для коливань окремих елементів кріплення та підводного
апарата. Вивчено вплив видів кріплення на параметри коливань апарата.
7. Зюзін В.О., Кісельов А.Ф., Зінченко Т.М. Вплив екологічних факторів на перебіг бронхіальної астми у населення агропромислового регіону
Вивчено вплив екологічних факторів на перебіг бронхіальної астми у населення
агропромислового регіону. Встановлено основні відмінності адаптаційних реакцій і реакцій
імунітету у міського та сільського населення регіону.
8. Андреев В.И. Алгоритм технологического процесса литья заготовок гильз цилиндров ДВС с повышенной износостойкостью
В статті наведено алгоритм розрахунку технологічного процесу лиття гільз циліндрів ДВЗ з
підвищеною зносостійкістю, рекомендації з використання отриманих результатів. Алгоритм
створено на основі теорії змінної зносостійкості. Розроблений алгоритм дозволяє отримати
при відцентровому литті структуру чавуну, якісно поліпшену шляхом регулювання швидкості
остигання при переході через інтервал євтектоїдної температури.
9. Томілін Ю.А. Динаміка радіаційного стану в ставках-відстійниках очисних споруд Південно-Української АЕС і прилеглих до них річкових систем
Проаналізовано результати двадцятирічних (1985-2004 рр.) досліджень радіоактивності
водних об’єктів, пов’язаних з діяльністю Південно-Української АЕС. Показано, що динаміка
радіоактивності цих водних об’єктів залежить від радіоактивного стану технологічних водойм
АЕС.
10. Прищепов О.Ф., Левицька О.С. Методика дослідження процесів розсіювання забруднюючих речовин в повітрі, деформованому рухом транспорту
Розглянуто особливості розсіювання забруднюючих речовин від автотранспорту у
повітряному середовищі міста. Виокремлено рух автотранспорту як фактор впливу на
швидкість переміщення повітряних потоків. Розроблено методику для емпіричного дослідження
даної проблеми.
11. Григор’єва Л.І. Динамічна модель формування “тритієвої” дози за водним шляхом надходження
Здійснено комплексну оцінку конкурентних переваг регіонів України на основі застосування
методів багатофакторного статистичного аналізу сформовано кластери, які об’єднують
регіони із схожими показниками конкурентних переваг обґрунтовано стратегічні напрями
підвищення регіональної конкурентоспроможності в умовах поглиблення міжнародної
інтеграції.
12. Добровольський В.В., Курликін В.В. Екологічна раціоналізація використання автомобільного транспорту в місті
В роботі проведений теоретичний аналіз проблеми урбоавтомобілізації. Здійснена
комплексна оцінка якості автомобілів: як з технічної точки зору, так і з соціальної. Надаються
обґрунтовані пропозиції щодо питань науково-технічного та соціально-економічного
спрямування автомобілізації в містах.
13. Калда Г.С., Рак Я. Альтернативні джерела енергії – майбутнє розвитку економіки
В роботі розглянуті альтернативні джерела енергії, їх поділ та технічні можливості
використання поновлюваних видів енергії, а також перспективи використання як у країнах
Євросоюзу, так і в Україні.
14. Калда Г.С., Тхужевська-Цесляк Б., Соколан К. Соколан К. Види неконвенційних джерел енергії
В статті розглянуто відновлювальні та невідновлювальні джерела енергії, перспективи їх
використання з економічної та екологічної точок зору.
15. Андрійчук О.М., Ромашев С.А., Семчук Л.І., Яцковська Л.І., Ігнатенко Т.О. Фаги як чинники впливу на чисельність фітопатогенних бактерій в агроценозах
Фаги, як один із біологічних чинників, впливають на чисельний і видовий склад бактерій та є
важливими компонентами біоценозів. Коеволюція фагів і бактерій забезпечує певну рівновагу
їх поширення та збереження. Проводиться обговорення результатів досліджень, що
моделюють процеси збереження популяцій фагів фітопатогенних бактерій при їх штучному
внесенні в лабораторних умовах та в агроценозах.
16. Чичкалюк Т.О. Становлення природно-заповідного фонду Миколаївської області як основного фактора розвитку туристської інфраструктури
Ця стаття присвячена проблемі організації та розвитку природно-заповідних об’єктів як
головного мотивуючого потенціалу відвідування Миколаївського регіону та розвитку
туристичної індустрії регіону в цілому.
17. Добровольський В.В., Дудник О.В., Зубець С.Б. Історико-екологічний аналіз розвитку міста
У статті розглянуто проблему урбанізації міст. Проаналізовано існуючі методики оцінки
соціоекосистем. Авторами запропоновано методику комплексної оцінки антропогенної
деформації території міста.
18. Сирота А.А., Радченко Н.И., Коновалов Д.В. Основные направления тригенерационных технологий в судовой энергетике
Визначено основні напрямки тригенераційних технологій у судновій енергетиці. Показано, що
комплексне використання теплоти відхідних газів і стисненого повітря дизельних двигунів і
газових турбін для охолодження зовнішнього повітря на вході в двигуни та стисненого повітря
забезпечує підвищення коефіцієнта корисної дії двигунів на 1...4 залежно від температури
відхідних газів.
19. Радченко А.Н. Энергосберегающие системы охлаждения электрических машин
Запропонована енергозберігаюча система повітряного охолодження електричних машин на
базі пароежекторної холодильної машини, яка використовує теплоту, що виділяється
електричною машиною, для зниження температури охолоджуючого повітря. Виконано оцінку
теплової ефективності тепловикористовуючої пароежекторної системи охолодження.
20. Радченко Р.Н. Кондиционирование воздуха на входе двигателей
Предложено для охлаждения наружного воздуха на входе в двигатели внутреннего сгорания
или газовые турбины применять установки кондиционирования воздуха с фазовым переходом
низкокипящих рабочих тел, использующие теплоту выпускных газов. Установлено, что при
этом возможно приращение мощности двигателей на 10…20 и КПД – 1…2.
21. Акимов А.В. Загрязнение поверхностей нагрева котлов и экологические показатели при сжигании водотопливной эмульсии
Представлены результаты экспериментальных исследований влияния содержания воды в
водотопливной эмульсии на загрязнение и экологические показатели котлов
22. Радченко М.І., Макарова О.В. Котельні підприємств будівельної індустрії як джерела антропогенного навантаження на довкілля
Проаналізовано антропогенний вплив на довкілля котельних підприємств будівельної
індустрії та запропоновано методи його зменшення.
23. Лебідь С.Г., Левашов В.В. Методологічні основи розробки концепції розвитку екологічного туризму на території РЛП “Кінбурнська коса”
Статтю присвячено розгляду сутності поняття “екологічний туризм”, визначенню його
характерних рис, видів, основоположних принципів, що має бути покладено в основу Концепції
розвитку екологічного туризму на території Кінбурнської коси.