Посібники - Історія української культури

ББК 63.3 (2Ук)
П 81
УДК 008(091)(477)

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв (протокол №6 від 28 лютого 2007 року).

Рецензенти: Сінкевич Є.Г., кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історії України Херсонського державного університету, голова Південного осередку Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Іванов В.Ф., доктор мистецтвознавства, професор,Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри інструментально-виконавських дисциплін Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського.

П 81 Пронь Т.М.
Історія української культури: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили,2007. – 384 с.

Посібник містить усі необхідні навчальні матеріали для вивчення та свідомого сприйняття знань з курсу історії української культури.
Змістова частина посібника доповнена інформаційнопізнавальним, допоміжним матеріалом. Робота над виданням була підпорядкована головній ідеї навчального процесу: викликати у студентів інтерес до історії і культури українського народу, сприяти якісному засвоєнню знань, витісненню комплексу етнічної меншовартості, подоланню невігластва, вихованню поваги до національних цінностей і етнічних особливостей.
Призначений для студентів МФ КНУКІМ. Може бути корисним для студентів гуманітарних спеціальностей інших ВНЗ та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної культури.

ISBN 978-966-336-078-2

© Пронь Т.М., 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007

ВСТУП
1. Зміст
2. Передмова
ЧАСТИНА 1. ЗАСАДНИЧІ СКЛАДОВІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”
3. Календарно-тематичний план вивчення курсу
4. Короткий зміст наскрізних тем (розділів), або програмний путівник з курсу “Історія української культури”
5. Запитання і завдання
6. Тестові вправи
7. Плани семінарських занять
8. Орієнтовна тематика рефератів
9. Підсумковий контроль
10. Рекомендована література
ЧАСТИНА 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
11. Підготовка до семінарських занять, або школа самовдосконалення
12. Робота з першоджерелами та літературою, або таїнство формування світогляду
13. Написання реферату, повідомлення, тезисне конспектування, або підготовка до навчання протягом всього життя
14. Дослідження пам’яток культури, або вміння виокремлювати головне, суттєве
15. Дидактика хронології курсу, або фактологічне знання у часовій послідовності
16. Формування культурознавчої лексики, або вагома складова авторитету високоосвіченої людини
17. Мистецтво дивування, або наука шанування людини за життя
18. Перлини української культури, або кристалізація самобутнього феномену світової культури
19. “Платонівська академія”, або культурознавчі афоризми з позиції розуму
20. ПІСЛЯМОВА
21. ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНЕ ДОПОВНЕННЯ