НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА ДЕЯКІ ІНШІ ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ
1. Давиденко В. М. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ «ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»
Викладені критерії загальнолюдської і фахової етики, що є важливими для мотивації
вищої освіти, розвитку науки «Екологія людини», яка поєднує в собі закони природи,
фізіологію і свідомість людини спрямована на вдосконалення духовності й порядності в
людині як факторів, що здатні консолідувати суспільство, змусити людину жити згідно
з законами природи, бути лідером і досягати успіху у фаховій діяльності.
Ключові слова: герместизм, мораль, етика, екологія людини, лідер, кваліметрія, порядність, компетентність, самовдосконалення, фахова діяльність.
2. Мітрясова О. П., Шперлінг З. В. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ СП «НІБУЛОН»
Проаналізовано літературні джерела з питань якості стічних вод аграрного
виробництва вивчено перспективні методи очищення господарсько-побутових стічних
вод визначено недосконалі стадії очищення стічних вод підприємства та обґрунтовано
модернізовану систему очищення стічних вод із використанням методу адсорбції та
принципу «біоконвеєра».
Ключові слова: господарсько-побутові стічні води, адсорбція, біоконвеєр
3. Кондратьєв М. М. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЧАСТИНИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
Добре відомо, що людство стоїть на порозі енергетичної кризи. Викопні палива рано
чи пізно вичерпаються, тому велику увагу приділяють альтернативній енергетиці.
Поряд із тим, спостерігається тенденція до децентралізації електропостачання –
процесу створення міні-електростанцій на локальному рівні. Часто носієм для малої
енергетики виступають альтернативні джерела енергії
Ключові слова: альтернативні джерела енергії, сонячна енергія, енергія вітру, енергія хвиль, енергоспоживання
4. Федюшко М. П РЕАКЦІЇ ІНДИКАТОРНИХ ВИДІВ АСОЦІЙОВАНОГО АГРОБІОРІЗНОМАНІТТЯ НА ПЕСТИЦИДНЕ НАВАНТАЖЕННЯ АГРОЛАНДШАФТІВ
У статті приведено результати досліджень впливу хімізації на динаміку популяцій
чисельності польової дичини Північного Приазов’я України. Виявлено деякі реакції
агробіорізноманіття на пестицидне навантаження агроценозів.
Ключові слова: агробіорізноманіття, польова дичина, пестициди.
5. Чабан В. О. ФАКТОРИ ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЛИХА
У статті розглянуті причини забруднення водного середовища та екологічна
небезпека від потрапляння до водного середовища шкідливих речовин у результаті
людської діяльності на морському транспорті.
Ключові слова: екологія, забруднення водоймищ шкідливими речовинами, шляхи зниження екологічного навантаження на водне середовище.
РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА ТА ЕКОЛОГІЯ
6. Горлачук В. В., Коваленко О. Ю. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
У статті освітлено перспективи розвитку ринку сільськогосподарської продукції в
Україні. Встановлено пріоритет розвитку оптового ринку сільськогосподарської
продукції. Досліджено досвід функціонування системи біржової торгівлі сільськогос-
подарською продукцією та передумови для її розвитку. Розроблено практичні
рекомендації щодо створення інноваційної моделі ринку.
Ключові слова: ринок сільськогосподарської продукції, оптовий ринок, біржова торгівля, галузеві кластери, конкурентоздатність продукції.
7. Горлачук В. В., Січко А. В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
Висвітлено сучасні науково-методологічні засади та методичні аспекти визначення
нормативної грошової оцінки земель природно-заповідного фонду та іншого
природоохоронного призначення.
Ключові слова: грошова оцінка земель, природно-заповідний фонд, рентний дохід, дохід, витрати.
РОЗДІЛ 3 ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН
8. Нєпєін А. Ю. ФЕНОЛОГІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ FRAILEA BRITTON & ROSE (CACTACEAE) В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ
Визначено ступінь міжвидової варіабельності представників роду Frailea Britton &
Rose (Cactaceae) в строках початку сезону вегетації, тривалості сезону вегетації та
сезону цвітіння і плодоношення, співвідношенні в річному циклі розвитку тривалості
сезонів вегетації та цвітіння. Наведені результати досліджень щодо впливу ряду
факторів на фенологію представників роду в умовах захищеного ґрунту.
Ключові слова: фенологія, сезон вегетації, сезон цвітіння та плодоношення, міжвидова варіабельність, морфометричні характеристики.
9. Нєпєін А. Ю., Нєпєіна Г. В. СКОЛІЇ (SCOLIIDAE, HYMENOPTERA) НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА» ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Наведено попередній список представників родини Scoliidae Національного
природного парку «Білобережжя Святослава». Представлено результати досліджень
щодо біотопічної приуроченості та трофічних зв’язків представників родини та оцінка
їх созологічного статусу.
Ключові слова: родина Scoliidae, перетинчастокрилі, видовий склад, біотопічна приуроченість, трофічні зв’язки, созологічний аналіз.
РОЗДІЛ 4 РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ
10. Кісорець П. Ф., Дичковська Р. П. ДИНАМІКА СОЛОНЦЮВАТОСТІ ТА АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дослідження показують динаміку солонцюватості та агрохімічних показників
родючості ґрунтів зрошуваних земель Миколаївської області за 5-9 турів агрохімічного
обстеження. У динаміці виявлено тенденцію до зниження солонцюватості ґрунтів і
вмісту гумусу, підвищення в них вмісту рухомого фосфору, мінливий характер вмісту
обмінного калію та відносно стабільну, в межах нейтральної, реакцію ґрунтового
розчину. Також даються пояснення причин цих змін протягом періоду досліджень.
Ключові слова: досліджувані ґрунти, солонцюваті ґрунти, солонцюватість ґрунтів, родючість ґрунту, увібраний натрій, реакція ґрунтового розчину, гумус, рухомий фосфор, обмінний калій, органічні добрива, мінеральні добрива.
11. Дмитрієва Л. А., Протченко Н. М., Троїцький М. О. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ, ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ТА РАДІОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ
Були досліджені хімічний склад та рівні забруднення важкими металами і
радіонуклідами осадів стічних вод очисних споруд м. Южноукраїнськ та проведена оцінка
екологічних ризиків їх застосування як органічних добрив. Основними екологічними
ризиками, що обмежують застосування осадів стічних вод для поліпшення родючості
ґрунтів, є високі концентрації нітратів та важких металів у них .
Ключові слова: родючість ґрунтів, органічні добрива, осад стічних вод, екологічні ризики під час застосування
12. Абрамова Н. М. ЗМІНА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО ПРИ ЗРОШЕННІ ВОДОЮ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУР
Показана зміна фізико-хімічних властивостей чорнозему південного під впливом
зрощення водою різних температур із різним ступенем мініралізації. Виявленно
погіршення якості ґрунту під діею іригаційної води високих температур.
Ключові слова: ґрунтовий поглинальний комплекс, сума увібраних основ, іригаційне осолонцювання, мінералізації води.
13. Абрамов Д. А. ДИНАМІКА ГУМУСОВОГО СТАНУ ТЕМНО- КАШТАНОВИХ ҐРУНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕРІАЛІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ.
Викладено результати досліджень використання супутника Landsat 7 для
моніторингу гумусового стану темно-каштанових ґрунтів. Проведено аналіз змін
вмісту гумусу за десятирічний період, з використанням даних дистанційного
зондування.
Ключові слова: гумус, супутникові знімки, червоний спектр, ближній інфрачервоний спектр.
РОЗДІЛ 5 СТАЛИЙ РОЗВИТОК
14. Добровольський В. В АНТРОПОЦЕНТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Запропоновано новий підхід до формування індексів та індикаторів сталого
розвитку, що базується на тезі ООН про центральне місце людини. Розроблено схему
взаємозв’язків у системі «природа-економіка-соціум», побудовану на трьох дуалізмах
людської сутності.
Ключові слова: антропоцентричність, індекс, індикатор, дуалізм людини метод секторальний, ціль сталого розвитку біосфера ноосфера.
15. Мітрясова О. П., Мац Д. А., Пранцкевічус О. В. ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ М. МИКОЛАЇВ
Проаналізовано потреби громадян в екологічній сфері залежно від особливостей
територіально-районного розвитку міста. Оцінено актуальність, напруженість,
ступінь задоволення чи незадоволення екологічним станом міста рекомендовано, як
індикатори сталого розвитку, окрім задоволеності населення ввести такі показники,
як ступінь інформованості населення та показник готовності до активних дій.
Ключові слова: сталий розвиток індикатори сталого розвитку ступінь задоволеності населення ступінь інформованості готовність до дій.
16. Сербулова Н. А., Нєпєіна Г. В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ТУРИЗМОМ ТА ІНДИКАТОРІВ І ІНДЕКСІВ ЙОГО РОЗВИТКУ
У статті проаналізовано визначення та характеристику поняття «сталий
туризм» визначено сутність та принципи сталого розвитку туризму наведено
показники, що використовуються як індикатори сталого розвитку туризму.
Ключові слова: туризм, сталий розвиток, сталий туризм, сталий розвиток туризму, Всесвітня туристична організація.
РОЗДІЛ 6 АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ
17. Шахова Н. М., Залевська М. П. ФІТОФАГИ НА ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ ТА РОЛЬ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ У РЕГУЛЮВАННІ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ
Досліджено видовий склад домінантних видів шкідників озимої пшениці в зоні
Південного Степу України. Наведені дані щодо впливу попередників і строків сівби
озимої пшениці на чисельність шкідників.
Ключові слова: : озима пшениця, шкідники, строки сівби, попередник, ефективність.
18. Шахова Н. М. СУМІСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ ІЗ МІКРОДОБРИВОМ НА ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
У статті наведені результати досліджень із вивчення ефективності обприскування
посівів озимої пшениці інсектицидом у суміші з мікродобривом проти клопа шкідливої
черепашки.
Ключові слова: озима пшениця, мікродобриво, інсектицид, клоп шкідлива черепашка, ефективність.
19. Шахова Н. М., Залевська М. П. КЛОП ШКІДЛИВА ЧЕРЕПАШКА: РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ШКОДОЧИННІСТЬ НА РІЗНИХ СОРТАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Наведені результати досліджень щодо розвитку, кількості та шкідливості клопа
шкідливої черепашки на посівах озимої пшениці різних сортів.
Ключові слова: озима пшениця, шкідник, клоп шкідлива черепашка, колосовий попередник, стійкість.
20. Кравченко К. М., Давидчук М. І., Кравченко О. В ЗАСТОСУВАННЯ ПОМІРНИХ ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
У статті запропоновано можливість застосування помірних доз мінеральних добрив
у посівах основних зернових культур Миколаївської області. Вказано, що різні мінеральні
добрива в різних дозах не однаково впливають на збільшення врожайності культур та
якість їх продукції. Можливе застосування зазначених помірних доз мінеральних добрив
відповідно до матеріальних та технічних можливостей господарства.
Ключові слова: озима пшениця, озимий ячмінь, мінеральні добрива, КАС, аміачна селітра, карбамід, суперфосфат, нітроамофоска, урожайність, якість зерна, білок, клейковина.
21. Андрійченко Л. В., Хомяк П. В. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ АГРОТЕХНІКИ СІВБИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ РІЗНИХ ВИДІВ І СОРТІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
Подана оцінка впливу строків сівби та норм висіву на формування продуктивності
сучасних сортів пшениці ярої при вирощуванні в умовах південного Степу України.
Ключові слова: пшениця яра м’яка, пшениця яра тверда, сорт, строк сівби, норма висіву, урожайність.
22. Качанова Т. В. ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ВІВСА В АГРОЦЕНОЗАХ
На підставі багаторічних польових досліджень, проведених в умовах південного
Степу України, наведено дані про вплив способів основного обробітку ґрунту на
забур’яненість посівів вівса.
Ключові слова: овес, спосіб обробітку ґрунту, бур’яни.
23. Андрійченко Л. В., Порудєєв В. А., Шкумат В. П. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ У СІВОЗМІНАХ КОРОТКОЇ РОТАЦІЇ
У статті представлені результати досліджень продуктивності короткоротаційних
сівозмін різних конструкцій на чорноземах південних Степу України.
Ключові слова: урожайність, попередник, сівозміна, структура посівних площ, економічна оцінка.
24. Онищенко Л. В., Данильчук М. І РОЗВЕДЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ В ГОСПОДАРСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Акцентована увага на удосконаленні продуктивних якостей м’ясних порід свиней
Ключові слова: генофонд, м’ясні якості, продуктивність, генотип, багатоплідність.
РОЗДІЛ 7 ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
25. Грабак Н. Х. ВИРОБНИЦТВО ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИЙ НАПРЯМ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
У статті наведений досвід упровадження технологій виробництва екологічно
чистої продукції на різних континентах і в різних країнах. Охарактеризовані деякі
нормативно-правові документи, що діють у міжнародних співтовариствах.
Висвітлено досвід України в цьому питанні, її можливості та перспективи. Вказані
основні шляхи вирішення цього питання в країні.
Ключові слова: екологічно чиста продукція, екологічне, біологічне, органічне, біодинамічне землеробство, сертифікація, стандарти, нормативна база.
26. Кузьменко О. Б. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано існуючі системи землеробства. Доведено, що перспективним
напрямком розвитку екологізації землеробства в Україні є стратегія яка синтезує
позитивні сторони системи традиційного й інноваційні мікробіологічні технології
«органічного» землеробства.
Ключові слова: системи землеробства, обробіток ґрунту, добрива, мікробіологічні препарати.
27. Пилипенко Ю. В., Носкова О. Ю., Сторчак М. В. ОПТИМІЗОВАНІ АГРОПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ЛЮЦЕРНИ ПРИ ВЕДЕННІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ХЕРСОНЩИНІ
У статті описана оптимізована еколого-безпечна технологія вирощування люцерни
на насіння при веденні органічного землеробства. Результати експериментальних
досліджень показують еколого-економічному ефективність вирощування люцерни на
насіння при веденні даної технології.
Ключові слова: люцерна, насіння, органічне землеробство, запилювач, eрожайність.
РОЗДІЛ 8 РАДІОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
28. Коваленко В. В. МУТАЦИОННЫЕ СПЕКТРЫ У НЕОБЛУЧЕННЫХ И ОБЛУЧЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОТОМКОВ ОБЛУЧЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ (ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ) В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
В статье рассмотрены вопросы спонтанного уровня хромосомных аберраций и
частот их встречаемости у детей, проживающих в экологически чистом регионе и
детей, облученных внутриутробно или проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях в связи с аварией на ЧАЭС. У облученных детей представлена
характеристика вовлечения индивидуальных хромосом в цитогенетические аномалии,
проведена оценка участия анеуплоидии различных хромосом. Отдельно уделено
внимание частоте аберраций хромосом у детей, проживающих на загрязненных
радионуклидами территории в зоне иодного дефицита и зобной эндемии, и тех, кто
страдает хроническим тиреоидитом. Рассмотрена также хромосомная нестабильность
у потомков облученных родителей, т.е. у детей второго поколения.
Ключові слова: хромосомные аберрации, хромосомная нестабильность, цито- генетические аномалии, облучение.