Посібники - Історія зарубіжної філософії

УДК 1(091)(07)
ББК 87.3
Г 12

Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № 7 від 3 липня 2009 р.).

Рецензенти:
А.О. Осипов – к.ф.н., доцент кафедри філософії ЧДУ ім. Петра Могили
В.В. Ковалевич – к.ф.н., зав. кафедрою філософських наук МДУ ім. В.О. Сухомлинського.

Г 12

Гавеля В.Л. Історія зарубіжної філософії. Навчальний посібник / В.Л. Гавеля, Л.В. Броннікова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 76 с.

ISBN 978-966-336-154-3

Навчальний посібник «Історія зарубіжної філософії» ство-рений для студентів факультету політичних наук та містить плани семінарських занять, короткий виклад найбільш важливих та складних історико-філософських проблем, методичні поради, список літератури, екзаменаційні питання.

УДК 1(091)(07)
ББК 87.3
ISBN 978-966-336-154-3

© В.Л. Гавеля, Л.В. Броннікова, 2009
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009

Вступ
1. Зміст
2. Передмова
Тема 1. ПЕРЕДФІЛОСОФІЯ КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
3. Заняття 1. ПЕРЕДФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ
4. Заняття 2. ПЕРЕДФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ
Тема 2. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
5. Заняття 1. ВСТУП. ДОСОКРАТІВСЬКА ФІЛОСОФІЯ
6. Заняття 2. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ
7. Заняття 3. ФІЛОСОФІЯ ЕЛЛІНІСТИЧНОГО ТА РИМСЬКОГО ПЕРІОДІВ
Тема 3. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
8. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Тема 4. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
9. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
Тема 5. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ
10. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ
Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ)
11. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ)
Тема 7. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ
12. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ
Тема 8. МАРКСИСТСЬКА ФІЛОСОФІЯ
13. МАРКСИСТСЬКА ФІЛОСОФІЯ
Тема 9. СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ
14. Заняття 1. Тенденції розвитку сучасної філософії
15. Заняття 2. Позитивізм та прагматизм
16. Заняття 3. Феноменологія та екзистенціалізм
17. Заняття 4. Неофрейдизм,герменевтика,релігійна філософія та філософія постмодернізму
ЗРАЗОК ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУ
18. Тест
ГЛОСАРІЙ
19. Словник персоналій
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ФІЛОСОФІЇ
20. Питання