Посібники - Оптимізація процесів прийняття рішень в умовах невизначеності.

ББК 32.965
К 64
УДК 004.89(075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-686 від 15 лютого 2006 р.).

Навчальний посібник затверджено до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 5(37) від 12 січня 2006 р.).

Рецензенти:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету
Будак Валерій Дмитрович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри математики Миколаївського державного університету ім. В.Сухомлинського
Жуков Юрій Даніїлович, д.т.н., професор, генеральний директор науково-виробничого об’єднання “АМІСО”
Коваленко Ігор Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова


К 64 Кондратенко Ю.П. Оптимізація процесів прийняття рішень в умовах невизначеності: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 96 с.

ББК 32.965

Навчальний посібник містить теоретичні засади дисципліни “Теорія прийняття рішень в задачах контролю і управління”, які є підгрунтям для програмно-алгоритмічного синтезу сучасних систем підтримки прийняття рішень (СППР) в детермінованих умовах та в умовах інформаційної невизначеності. Крім того, в посібнику наведено методологію проектування СППР на основі застосування сучасних комп’ютерних технологій, класичних та похідних критеріїв теорії прийняття рішень, декомпозиції багатоетапних дерев рішень для побудови відповідних матриць рішень, теорії нечітких множин та дослідження операцій.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Інтелектуальні системи прийняття рішень”, а також може бути корисним магістрантам, аспірантам та спеціалістам, які займаються оптимізацією процесів прийняття рішень у задачах управління складними об’єктами та системами, технічної та медичної діагностики тощо.


ISBN 966-336-009-7

© Кондратенко Ю.П., 2006
© МДГУ ім. П. Могили, 2006

Вступ
1. Вступ
Приклад завдання на курсове проектування
2. Приклад завдання на курсове проектування
Послідовність виконання курсового проекту
3. Послідовність виконання курсового проекту
Оптимізація процесів прийняття рішень для організації транспортних перевезень на основі ss-методу
4. Оптимізація процесів прийняття рішень для організації транспортних перевезень на основі ss-методу
Оптимізація процесів прийняття рішень із врахуванням нечітких затрат при реалізації ss-методу
5. Оптимізація процесів прийняття рішень із врахуванням нечітких затрат при реалізації ss-методу
Лінійні, квадратичні та ентропійні індекси нечіткості
6. Лінійні, квадратичні та ентропійні індекси нечіткості
Матриця рішень: теоретичні відомості
7. Матриця рішень: теоретичні відомості
Класичні критерії прийняття рішень: теоретичні відомості
8. Класичні критерії прийняття рішень: теоретичні відомості
Похідні критерії прийняття рішень: теоретичні відомості
9. Похідні критерії прийняття рішень: теоретичні відомості
Дерево рішень та запаси стратегій: теоретичні відомості
10. Дерево рішень та запаси стратегій: теоретичні відомості
Варіанти завдань: вхідні дані до курсової роботи
11. Варіанти завдань: вхідні дані до курсової роботи
Рекомендована література
12. Рекомендована література
Зміст
13. Зміст