Новітня філологія - НОВІТНЯ ФІЛОЛОГІЯ. №1 (21).

Новітня філологія. – 2005. – № 1 (21). – Миколаїв: МДГУ, 2005. – __с.


Автори розвідок нетрадиційно аналізують актуальні тенденції в сучасних науках про слово – єдине знаряддя людини для об’єктивного пізнання буття – і через це
відроджують забуте і значуще поняття “філологія” як синтез усіх вербальних дисциплін.

Друкується за рішенням Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного
університету ім. Петра Могили (протокол № 5 від 2005 р.).


Редакційна колегія:

Головний редактор: Науменко Анатолій Максимович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу МДГУ ім. Петра Могили

Відповідальний секретар: Лоленко Олексій Олександрович, викладач кафедри теорії та практики перекладу МДГУ ім. Петра Могили

Члени редколегії: Бровченко Тамара Олександрівна, д.філол.н., професор кафедри англійської філології МДГУ ім. Петра Могили
Матвєєва Наталія Петрівна, д.філол.н., професор кафедри англійської філології МДГУ ім. Петра Могили
Пронкевич Олександр Вікторович, к.філол.н., доцент, декан факультету іноземної філології МДГУ ім. Петра Могили
Гамзюк Микола Васильович, д.філол.н., професор,
декан перекладацького факультету Київського Національ- ного лінгвістичного університету
Кияк Тарас Романович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри перекладу з німецької мови Київського Національ- ного університету ім. Тараса Шевченка
Козлов Олександр Спиридонович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри української та світової культури Севас- топольського Національного технічного університету
Козловський Віктор Володимирович, д.філол.н., профе- сор, кафедри германської філології Київського Національ- ного університету ім. Тараса Шевченка
Огуй Олександр Дмитрович, д.філол.н., завідувач кафедри англійської філології та професор кафедри німецької філо- логії Чернівецького Національного університету.

Адреса редакційної колегії: Україна, 54055, Миколаїв,
вул. 68 Десантників, 10, МДГУ ім Петра Могили, корпус 2-510,
редакція „Новітньої філології” телефон – (0512) 242371, Fах 0512-500069
E-mail: Naumenko_Anatol@mail.ru

Зміст
1. Зміст
Розділ 1. Мовознавство
2. 1.1. Загальні питання Габидуллина А.Р. Социо-и прагмалингвистические характеристики педагогического дискурса
3. Солощук Л.В. Посмішка як мімічний жест та її роль в англомовному діалогічному дискурсі
4. 1.2. Англістика Кузенко Г.М. Емотивність на різних мовних рівнях
5. Павлова С.А. Тематические группы английской терминологии судостроения и судоремонта
6. 1.3. Германістика Козак, Надія. Лексико-сематичний аналіз слова blume ("квітка") в німецькій мові
7. Лысейко Л.В. Символика и семантика sunna, mano, sterra в древневерхненемецком языке
8. 1.4. Компаративістика Bilous, Oksana. La conceptualisation du monde par les jeunes a travers les metaphores dans les textes des chansons populaires en Franciais, Anglais, Italien, Russe et Ukrainien
9. Мостова О.В. Концепт "весілля" у фразеологізмах німецької та інших мов
10. 1.5. Романістика Марінашвілі,Мальвіна, Удовенко Інна. Інтенсифікація прцесуальної ознаки й оцінки
11. Сидоренко С.П. Цифрові технології при вивченні французької мови для європейського міжкультерного спілкування
12. 1.6. Славістика Huk, Irena. Imona chrzestne mieszczan krzemienca
13. Наливайко М.Я. Українські дитячі прізвиська
Розділ 2. Літературознавство
14. Дмитренко Ю.А. Особенности французской поэзии периода Людовика XIV
15. Каирова Т.С. Вольтер и Пушкин
16. Минченко, Наталия. Интерпретация православия Ф.М. Достоевским
17. Науменко А.М. Любовная тема в жизни и творчестве Карла Крауса
18. Усатюк, Олена. Естетична функція і художня свідомість
Розділ 3. Перекладознавство
19. Андрієнко В.П.Перекладацька рецепція Гете в Україні ХХ ст.
20. Булаховська Ю.А. Декілька думок про переклад Булаховська Ю.А.
21. Кремінь Дмитро . Українські зорі над Парижем
22. Науменко А. Коммуникативная прагматика художественного текста и её переводческая интерпретиция
23. Рибалко Н.М. Синтаксис Белля-романіста в українському перекладі
24. Савенко Р.П. Типова розбіжність мовного оформлення темпорально-понятійної категорії у практиці перекладу
25. Ягода О.В. Невласне-пряма мова Г.Манна у перекладі
Розділ 4. Лінгвопоетика(текстознавство)
26. Марич С.М.Особливості змістової та синтаксичної організації публіцистичного тексту М.Стельмаха
27. Марченко М.О. Термінологічні аспекти індивідуальних особливостей мовлення
28. Матвєєва О.О. Художній текст та антропоцентризм
29. Naumenko A.M. Lingoupoetische analyse des belletristischen textes
30. Сікорська В.Ю. Хронотип та символіка у П. Загребельного
31. Терехова Л.В. Газетный макротекст - семантика и антропоцентризм
Розділ 5. Рецензії та огляди
32. Лоленко О.О. Філологічні новинки
33. Два погляди на одну проблему Науменко А.М. Філологічний зміст та його політичне тлумачення
34. Пономаренко С.С. Походження українського народу та його мови
Розділ 6. Нам пишуть
35. Engelson B. Pour sauver le Francain, Faut-il le privatiser?
36. Lauransan J. La francophonie au service de la science
Розділ 7.
37. Відомості про авторів