ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
1. Фертікова Т.М. Проблема вимірювання добробуту та його оцінка в Україні
Стаття присвячена проблемі вимірювання добробуту. Розглянуто існуючі підходи до вимірювання добробуту, запропоновано власну методику, яка дозво-ляє оцінити добробут як сукупність базових показників життєдіяльності. Дана методика може бути корисною для подальшого аналізу залежності економічної поведінки населення від наявного рівня добробуту. На основі запропонованої ме-тодики оцінено поточний рівень добробуту населення України.
2. Палехова В.А. еоретико-економічні знання як складова інтелектуального капіталу та загальної культури
У статті показаний вплив початкового курсу економічної теорії на формування інтелектуального капіталу та підвищення рівня економічної і загальної культури розглянуті дискусії щодо предмета економічної теорії та викладені основні вимоги до побудови курсу. Акцент робиться на світоглядній та виховній функціях економічної науки.
3. Шостак Л.Б. Наступальні зовнішньоекономічні стратегії України: інструменти забезпечення і перспективні напрями
Розглянуто роль економічної дипломатії в забезпеченні гідного місця національної економіки у світовому господарстві. Визначено оптимальні зовнішньоекономічні стратегії посилення конкурентоздатності економіки України та пріоритетні напрями міжнародної економічної співпраці.
4. Андрійчук В.Г., Васильєв А.А. Зовнішня торгівля України та її економічна безпека
Проведено емпіричний аналіз впливу зовнішньої торгівлі на економічну безпеку України в контексті двох груп детермінант безпеки, а саме: 1) таких, що пов’язані з безпекою ринкового середовища – стабільність економічних зв’язків, мінливість цін, достатність ресурсів 2) тих, що охоплюють безпеку учасників ринку (інституційна безпека ринку та особиста безпека громадян). Розроблено рекомендації щодо вдосконалення державного регулювання зовнішньої торгівлі з метою посилення економічної безпеки країни.
5. Мартыненко О.Г. Анализ экономической интеграции регионов Украины в контексте многовекторности геоэкономических интересов
У статті розглянута проблематика впливу регіональної інтеграціїї на пріоритети та направленість векторів зовнішньоекономічної взаємодії. Автор наводить розраховані індекси аналізу зовнішніх економічних зв’язків регіонів України, пояснює ступінь та напрямок інтеграції, а також доцільність проведення тієї чи іншої регіональної політики.
6. Krupa, Kazimierz Wl. Dilemmas new economy – organizations in action
Зростаюча кількість компаній знаходиться у пошуку розширення видів професійних послуг, що надаються ними у зарубіжних країнах, що забезпечує для одних з них безпрецедентні можливості скорочення витрат та заснування стратегічних відносин, у той час, як для інших - створює загрози поточній діяльності.
7. Литвіненко І.В. Зарубіжний досвід розвитку регіональної економічної політики
Розглядаються регіональні особливості економічної політики України та зарубіжних країн, досліджуються основні засади державної регіональної політики у довгостроковій перспективі.
8. Бурлан С.А., Конєва Т.А. Особливості розвитку та підтримки малого бізнесу в умовах ринкової трансформації економіки
Стаття присвячена виявленню особливостей заходів з підтримки малого бізнесу в різних країнах як передумови для вдосконалення існуючої системи розвитку цього сектора в Україні. Узагальнивши досвід стимулювання малого бізнесу в розвинутих країнах, виявивши особливості цього сектора в країнах з трансформаційною економікою, результати дослідження надали можливість сформувати напрями подальшого розвитку малого підприємництва в Україні.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
9. Нетудихата К.Л., Ципліцька О.О. Становлення іноземного капіталу в банківському секторі України
В роботі розкрито основні особливості та тенденції проникнення іноземного капіталу в банківський сектор країни. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні Національної програми захисту і розвитку конкуренції в банківському секторі України.
10. Полєтаєв О.О. Послуги фінансових посередників в умовах сталого розвитку
У статті розглянуто основи надання послуг фінансовими посередниками в умовах сталого розвитку. Висвітлено сутність понять “еколого-економічна система” і “сталий розвиток”. З’ясовано можливості застосування концепції еко-ефективності у розбудові комплексу фінансових послуг і запропоновано логічну схему організації узгодженої взаємодії фінансових посередників в умовах сталого розвитку.
11. Верланов О.Ю. Фінансовий стан підприємств із виробництва машин і устаткування
Розглянуто фінансовий стан вітчизняних підприємств з виробництва машин і устаткування. Запропоновано теоретичну концепцію фінансового стану та сутнісну модель його формування. На основі даних по п’ятдесятьох підприємствах даного виду діяльності побудовано економетричні моделі фінансового стану. Наведено приклад практичного використання моделі в задачах планування діяльності підприємств.
12. Танасюк І.М., Куклінова Т.В. Мікрокредитування як механізм ефективного стимулювання розвитку малих і середніх підприємств
Розглянуто необхідність та перешкоди розвитку малих і середніх підприємств України. Визначено роль фінансового забезпечення їх розвитку та запропоновано шляхи розширення мікрокредитування даної групи підприємств.
13. Беглиця В.П. Методичні особливості формування конкурентоспроможності суднобудівних підприємств
Розглядається актуальність розвитку ринку суднобудування, розкриваються основні причини зниження конкурентоспроможності галузі та шляхи відродження морської індустрії на вітчизняному та світовому ринках.
ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
14. Філімонова О.Б. Теоретичні аспекти формування інвестиційної стратегії підприємств
Розглянуто теоретичні засади формування інвестиційної стратегії підприємства. Досліджено та розширено сукупність дефініцій стратегії підприємства, загалом, та інвестиційної, зокрема. Подано графічну модель формування інвестиційної стратегії підприємства. Визначено механізм формування інвестиційної стратегії підприємства та схематично представлено його елементи.
15. Верланов Ю.Ю., Абрамова І.С. Теоретичні підходи до визначення поняття конкурентоздатності підприємств
У статті узагальнені підходи закордонних та вітчизняних вчених до формування поняття “конкурентоздатність підприємства” за допомогою частотного аналізу елементів дефініції. Конкурентоздатність підприємства була представлена як система реагування підприємства на вплив суб’єктів зовнішнього середовища, яка складається із певних інструментів, в розрізі яких було здійснено класифікацію елементів поняття. Запропоновано модель формування діяльності конкурентоздатного підприємства.
16. Дибач І.Л. Особливості економічної інтеграції невеликих підприємств
Розглянуто сутність економічної інтеграції в сфері невеликих підприємств. Проаналізовано основні мотиви, що спонукають менеджерів невеликих підприємств до економічної інтеграції. Окреслено передумови здійснення економічної інтеграції невеликих підприємств. Запропонована загальна послідовність процесу реалізації економічної інтеграції невеликих підприємств. Проаналізовано цілі, які прагне досягти власник підприємства вдаючись до економічної інтеграції. Проведено класифікацію видів економічної інтеграції невеликих підприємств.
17. Бєлова Н.М. Проблеми визначення вартості морських суден
Розглядаються методи оцінки вартості морських суден в різних цільових ситуаціях. Пропонується агрегований метод оцінки, що базується на побудові багатофакторної регресійної моделі залежності вартості судна від техніко-експлуатаційних і ринкових показників з можливістю коригування оцінки.
18. Туркоман Л.С. Конкурентоспроможність підприємства: сутність та методи оцінки
Стаття присвячена аналізу таких термінів як конкурентоспроможність та конкурентоспроможність підприємства. Розглянуто методики оцінки конкурентоспроможності підприємства та зроблена спроба надати пропозиції щодо вдосконалення методик оцінки конкурентоспроможності підприємства.
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ОСВІТА
19. Хохлов М.П. Украина в глобальном демографическом процессе
На тлі глобального демографічного процесу в Україні виявилися негативні тенденції скорочення чисельності населення і зниження якості людського потенціалу. На подолання цих тенденцій повинна бути направлена державна економічна політика, націлена на реіндустріалізацію економіки, підвищення суспільної продуктивності праці як основи поліпшення демографічної ситуації в країні.
20. Галушка З.І. Соціальна диференціація як проблема організаційної культури трансформаційного суспільства
Розглядається проблема соціальної диференціації трансформаційного суспільства з точки зору специфіки його організаційної культури як комплексу базових цінностей, які домінують у суспільній системі та мають своєю метою розв’язання певних економічних проблем або досягнення певних цілей. Визначені специфічні особливості та суперечності формування соціальної структури в сучасній Україні.
21. Колесник О.И. Современные проблемы материального положення молодой семьи
У статті розглядаються теоретичні основи і умови формування бюджету молодої сім’ї. Розкриті особливості доходної та витратної частини бюджету молодої студентської сім’ї.
22. Казарєзов А.Я., Драгомиров В.В. Оцінка якості праці викладачів вищих навчальних закладів
Розглядаються методологічні засади оцінки якості праці викладачів вищих навчальних закладів. Обґрунтовуються пропозиції по вибору комплексного критерію оцінки якості праці викладачів.
ЕКОНОМІКА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
23. Коваленко О.Ю. Економіко-математичне моделювання як інструмент ефективного управління природно-заповідними територіями
У статті обґрунтовуються механізми управління природно-заповідними територіями та об’єктами, які забезпечують формування ефективної системи управління. Запропоновано методичний підхід до створення регіональної автоматизованої системи управління (АСУ). Інструментом у складі АСУ є розроблена економіко-математична модель визначення оптимальних варіантів розвитку природно-заповідних територій та об’єктів рекреації за критерієм максимального прибутку при мінімальних інвестиційних витратах. Запропоновано структурну схему алгоритму багатокритеріальної економічної оцінки заповідно-рекреаційного потенціалу регіону, який працює в автоматизованому режимі і супроводжується експертним оцінюванням.
24. Лазарєва О.В., Астремський А.В. Засади раціонального землекористування в Україні
У статті розглянуто засади раціонального землекористування як умови його конкурентоспроможності, обгрунтовано еколого-економічні проблеми розвитку аграрного сектора, проаналізовано причини їх виникнення та визначено основні завдання, які потрібно вирішити для забезпечення раціоналізації землекористування.
25. Горлачук В.В., Белінська С.М. Конкурентоспроможність землекористування у контексті розвитку соціально орієнтованого ринку землі
Розглядаються проблеми розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, обґрунтовується комплекс заходів, які є підставою для зняття мораторію на купівлю-продаж цих земель.
26. Мозгова М.В. Стратегічні орієнтири розвитку екологічного маркетингу землекористування
Розглядаються актуальні питання теорії і практики екологічного маркетингу землекористування як умови раціонального використання та охорони земель у конкурентній економіці. Висвітлюються сутність та основні завдання еко-маркетингу землекористування як фактора реалізації конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на землі.
27. Кузьменко О.Б. Земля в економічній теорії як чинник продуктивних сил та виробничих відносин
У статті проведено історичний аналіз поглядів основних економічних шкіл на значення землі у виробничому процесі. Акцентується увага на тому, що антропоцентричне ставлення до результатів виробництва погіршувало властивості земельних ресурсів як природного тіла, і це сприяло розвитку комплексної науки: економіка землекористування. Визначено актуальні для України напрями досліджень цієї науки.
ЗМІСТ
28. Наукові праці Науково-методичний журнал. – Т. 89. Вип. 76. Еконо- мічні науки. – Миколаїв: В H 34 ид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 164 с.
У журналі представлено результати наукових пошуків авторів з різних регіонів України та з-за кордону.
Зміст статей охоплює широке коло актуальних питань соціально-економічного розвитку. Значне місце
відводиться проблемам економічної теорії та економічної політики, включаючи дослідження добробуту,
зовнішньоекономічної політики, економічної безпеки та регіональної політики. Знайшли відображення важливі
питання теорії та практики фінансово-кредитних відносин, проблеми галузевої економіки і управління
підприємством. Автори приділили увагу також різним аспектам соціальної економіки та проблемам економіки
землекористування, враховуючи їх особливе значення у формуванні засад сталого розвитку України.
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
29. ФЕРТІКОВА Т.М. ПРОБЛЕМА ВИМІРЮВАННЯ ДОБРОБУТУ ТА ЙОГО ОЦІНКА В УКРАЇНІ
Стаття присвячена проблемі вимірювання добробуту. Розглянуто існуючі підходи до вимірювання добробуту, запропоновано власну методику, яка дозво-ляє оцінити добробут як сукупність базових показників життєдіяльності. Дана методика може бути корисною для подальшого аналізу залежності економічної поведінки населення від наявного рівня добробуту. На основі запропонованої ме-тодики оцінено поточний рівень добробуту населення України.
The article is devoted to the problem of welfare measurement. Basic methods of wel-fare measurement are examined, own method is proposed, which allows to value wel-fare as totality of basic indexes of life activity. This method may be useful for analyse of dependence of economic activity of population on welfare level. On base of this method current welfare level of population in Ukraine is valued.
30. ПАЛЕХОВА В.А. ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті показаний вплив початкового курсу економічної теорії на формування інтелектуального капіталу та підвищення рівня економічної і загальної культури розглянуті дискусії щодо предмета економічної теорії та викладені основні вимоги до побудови курсу. Акцент робиться на світоглядній та виховній функціях економічної науки.
The discussions are shown in the article which touches the subject of economy theory and the main requirements to the structure of the course. The accent is done at the worldoutlooking and behaving functions of economic theory.
31. ШОСТАК Л.Б. НАСТУПАЛЬНІ ЗОВНІШНЬОЕКО-НОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ: ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ
Розглянуто роль економічної дипломатії в забезпеченні гідного місця національної економіки у світовому господарстві. Визначено оптимальні зовнішньоекономічні стратегії посилення конкурентоздатності економіки України та пріоритетні напрями міжнародної економічної співпраці.
Economic diplomacy role for ensuring national economy’ worth place in the world economy is considered. Optimal external economic strategies for competitiveness strengthening of economic of Ukraine and priority courses of international collaboration are suggested.
32. АНДРІЙЧУК В.Г., ВАСИЛЬЄВ А.А. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
Проведено емпіричний аналіз впливу зовнішньої торгівлі на економічну безпеку України в контексті двох груп детермінант безпеки, а саме: 1) таких, що пов’язані з безпекою ринкового середовища – стабільність економічних зв’язків, мінливість цін, достатність ресурсів 2) тих, що охоплюють безпеку учасників ринку (інституційна безпека ринку та особиста безпека громадян). Розроблено рекомендації щодо вдосконалення державного регулювання зовнішньої торгівлі з метою посилення економічної безпеки країни.
In the context of modern state of international trade relations of Ukraine, the empiric analysis of influence of the trade is conducted on economic security of country in the context of two groups determinants of security, namely: 1) such which are related to safety of market environment is stability of economic connections, changeability of prices, sufficientness of resources 2) and such which foresee security of market participants (institutional safety of market and personal safety of citizens). Recommendations are developed in relation to perfection of government control of international trade with the purpose of strengthening of economic security of country.
33. МАРТЫНЕНКО О.Г. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ МНОГОВЕКТОРНОСТИ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
У статті розглянута проблематика впливу регіональної інтеграціїї на пріоритети та направленість векторів зовнішньоекономічної взаємодії. Автор наводить розраховані індекси аналізу зовнішніх економічних зв’язків регіонів України, пояснює ступінь та напрямок інтеграції, а також доцільність проведення тієї чи іншої регіональної політики.
This article deals with the problem of building proper international relationship in the terms of geo-economics interests. The matter is that Ukrainian territories have different degrees of international integration and more over absolutely opposite vectors of international orientation. In fact that this regional cooperation should be base for international economical policy of Ukraine.
34. KRUPA, Kazimierz Wł. DILEMMAS NEW ECONOMY – ORGANIZATIONS IN ACTION
Зростаюча кількість компаній знаходиться у пошуку розширення видів професійних послуг, що надаються ними у зарубіжних країнах, що забезпечує для одних з них безпрецедентні можливості скорочення витрат та заснування стратегічних відносин, у той час, як для інших - створює загрози поточній діяльності.
A growing number of companies are opting to perform increasing types of professional services in foreign countries, creating, for some companies, unprecedented opportunities to reduce costs and nucleate strategic relationships, while, for others, representing a major threat to current prosperity.
35. ЛИТВИНЕНКО І.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Розглядаються регіональні особливості економічної політики України та зарубіжних країн, досліджуються основні засади державної регіональної політики у довгостроковій перспективі.
The article consideres regional characteristics of Ukrainian economic policy of Ukraine and foreign countries, investigates basic foundations of governmental regional policy in long-term outlook.
36. БУРЛАН С.А., КОНЄВА Т.А. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Стаття присвячена виявленню особливостей заходів з підтримки малого бізнесу в різних країнах як передумови для вдосконалення існуючої системи розвитку цього сектора в Україні. Узагальнивши досвід стимулювання малого бізнесу в розвинутих країнах, виявивши особливості цього сектора в країнах з трансформаційною економікою, результати дослідження надали можливість сформувати напрями подальшого розвитку малого підприємництва в Україні.
The article is dedicated to the research of the small business support features in different countries as pre-conditions for perfection of the existent system of this sector development in Ukraine. Generalizing experience of small business stimulation in the developed countries, finding out the features of this sector in countries with a transformation economy, results of the research gave possibility to form the directions of the small entrepreneurship development in Ukraine.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
37. НЕТУДИХАТА К.Л., ЦИПЛІЦЬКА О.О. СТАНОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
В роботі розкрито основні особливості та тенденції проникнення іноземного капіталу в банківський сектор країни. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні Національної програми захисту і розвитку конкуренції в банківському секторі України.
In work it is opened the basic features and tendencies of penetration of the foreign capital in bank sector of the country. Results of research can be used at formation of the National program of protection and development of a competition in bank sector of Ukraine.
38. ПОЛЄТАЄВ О.О. ПОСЛУГИ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
У статті розглянуто основи надання послуг фінансовими посередниками в умовах сталого розвитку. Висвітлено сутність понять “еколого-економічна система” і “сталий розвиток”. З’ясовано можливості застосування концепції еко-ефективності у розбудові комплексу фінансових послуг і запропоновано логічну схему організації узгодженої взаємодії фінансових посередників в умовах сталого розвитку.
The basis of services providing by financial intermediaries in sustainable development conditions are reviewed. The essence of “ecological-economic system” and “sustainable development” terms is characterized. The possibilities of applying eco-efficiency concept in creating the complex of financial services are described and the logical scheme of organization of financial intermediaries agreed interaction in sustainable development conditions is offered.
39. ВЕРЛАНОВ О.Ю. ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА МАШИН І УСТАТКУВАННЯ
Розглянуто фінансовий стан вітчизняних підприємств з виробництва машин і устаткування. Запропоновано теоретичну концепцію фінансового стану та сутнісну модель його формування. На основі даних по п’ятдесятьох підприємствах даного виду діяльності побудовано економетричні моделі фінансового стану. Наведено приклад практичного використання моделі в задачах планування діяльності підприємств.
The financial condition of domestic enterprises producing machines and equipment is considered. The theoretical concept of the financial condition and the qualitative model of it are suggested. On the basis of data on fifty enterprises of this type of activity the econometrical models of the financial condition are analyzed. The example of the practical using of the models under the tasks of enterprises activity planning is shown.
40. ТАНАСЮК І.М., КУКЛІНОВА Т.В. МІКРОКРЕДИТУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто необхідність та перешкоди розвитку малих і середніх підприємств України. Визначено роль фінансового забезпечення їх розвитку та запропоновано шляхи розширення мікрокредитування даної групи підприємств.
A necessity and barriers of development of small and middle enterprises of Ukraine is considered. The role of the financial sources of their development is defined and the ways of widening of this group of enterprises mikrocreditting are offered.
41. БЕГЛИЦЯ В.П. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУДНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розглядається актуальність розвитку ринку суднобудування, розкриваються основні причини зниження конкурентоспроможності галузі та шляхи відродження морської індустрії на вітчизняному та світовому ринках.
Actuality of development of market of shipbuilding is examined, principal reasons of decline of competitiveness of industry and ways of viidrodzhennya of marine industry open up on domestic and world markets.
ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
42. ФІЛІМОНОВА О.Б. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто теоретичні засади формування інвестиційної стратегії підприємства. Досліджено та розширено сукупність дефініцій стратегії підприємства, загалом, та інвестиційної, зокрема. Подано графічну модель формування інвестиційної стратегії підприємства. Визначено механізм формування інвестиційної стратегії підприємства та схематично представлено його елементи.
In the paper the theoretical basis of enterprise investment strategy is considered. The aggregate of strategy definitions is investigated and extended, especially in the field of investment strategy. The generalized graphical model of enterprise investment strategy building-up is suggested. The mechanism of enterprise investment strategy formation is defined and its elements are presented schematically.
43. ВЕРЛАНОВ Ю.Ю., АБРАМОВА І.С. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
У статті узагальнені підходи закордонних та вітчизняних вчених до формування поняття “конкурентоздатність підприємства” за допомогою частотного аналізу елементів дефініції. Конкурентоздатність підприємства була представлена як система реагування підприємства на вплив суб’єктів зовнішнього середовища, яка складається із певних інструментів, в розрізі яких було здійснено класифікацію елементів поняття. Запропоновано модель формування діяльності конкурентоздатного підприємства.
In the paper different approaches to the concept of “enterprise competitiveness” presented by foreign and domestic scientists are generalized by the frequency analysis of definition’s elements. Enterprise competitiveness is defined as the system of enterprise reaction on changes in business environment, which suggests certain stages. In the light of it the classification of competitiveness definitions is carried out. The model of the competitive enterprise activity is suggested.
44. ДИБАЧ І.Л. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НЕВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ.
Розглянуто сутність економічної інтеграції в сфері невеликих підприємств. Проаналізовано основні мотиви, що спонукають менеджерів невеликих підприємств до економічної інтеграції. Окреслено передумови здійснення економічної інтеграції невеликих підприємств. Запропонована загальна послідовність процесу реалізації економічної інтеграції невеликих підприємств. Проаналізовано цілі, які прагне досягти власник підприємства вдаючись до економічної інтеграції. Проведено класифікацію видів економічної інтеграції невеликих підприємств.
The essence of economic integration of small enterprises is considered. The basic reasons which induce the managers of small enterprises to economic integration are analysed. It is determined the factors of small enterprises economic integration realization. It is considered the general succession of small enterprises economic integration. The aims which small enterprises owner try reach to making decision about economic integration are analyzed.
45. БЄЛОВА Н.М. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МОРСЬКИХ СУДЕН
Розглядаються методи оцінки вартості морських суден в різних цільових ситуаціях. Пропонується агрегований метод оцінки, що базується на побудові багатофакторної регресійної моделі залежності вартості судна від техніко-експлуатаційних і ринкових показників з можливістю коригування оцінки.
In the paper the issues of the sea-crafts appraisal are examined , and the existing air-craft assessment systems in different goal situations are analyzed. The author proposes the aggregate assessment method based on generation of a multifactor regressive dependence model of vessel value upon operating and market indexes having an assessment correcting capability.
46. ТУРКОМАН Л.С. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ
Стаття присвячена аналізу таких термінів як конкурентоспроможність та конкурентоспроможність підприємства. Розглянуто методики оцінки конкурентоспроможності підприємства та зроблена спроба надати пропозиції щодо вдосконалення методик оцінки конкурентоспроможності підприємства.
Article is devoted to the analysis of such terms as competitiveness and the competitiveness of enterprises. We consider the methodology for assessing the competitiveness of enterprises and attempt has been made to provide suggestions on
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ОСВІТА
47. ХОХЛОВ М.П. УКРАИНА В ГЛОБАЛЬНОМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
На тлі глобального демографічного процесу в Україні виявилися негативні тенденції скорочення чисельності населення і зниження якості людського потенціалу. На подолання цих тенденцій повинна бути направлена державна економічна політика, націлена на реіндустріалізацію економіки, підвищення суспільної продуктивності праці як основи поліпшення демографічної ситуації в країні.
On a background of the global demographic process the negative tendencies of reduction of quantity of population and declines of quality of human potential showed up in Ukraine. On overcoming of these tendencies the state economic policy aimed on reindustrialization of economy and increasing of the public productivity of labor must be directed, as bases of improvement of demographic situation in a country.
48. ГАЛУШКА З.І. СОЦІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Розглядається проблема соціальної диференціації трансформаційного суспільства з точки зору специфіки його організаційної культури як комплексу базових цінностей, які домінують у суспільній системі та мають своєю метою розв’язання певних економічних проблем або досягнення певних цілей. Визначені специфічні особливості та суперечності формування соціальної структури в сучасній Україні.
The problem of social differentiation of transformation society is considered consideredfrom the position of specific itsorganizational culture as complex of basic values which prevail in the society and directed towards solving certain economic problems or achieving certain goals. Important features and contradictions of forming of social structure in modern Ukraine are determined.
49. КОЛЕСНИК О.И. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
У статті розглядаються теоретичні основи і умови формування бюджету молодої сім’ї. Розкриті особливості доходної та витратної частини бюджету молодої студентської сім’ї.
Theoretical basis and conditions of the formation of young family budget are enlightened in the article. The article also talks about the specialties of income and costs of young student family.
50. КАЗАРЄЗОВ А.Я., ДРАГОМИРОВ В.В. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Розглядаються методологічні засади оцінки якості праці викладачів вищих навчальних закладів. Обґрунтовуються пропозиції по вибору комплексного критерію оцінки якості праці викладачів.
Methodological bases of an estimation of quality of work of teachers of higher educational institutions are considered. Offers are proved at the choice of complex criterion of quality of work of teachers.
ЕКОНОМІКА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
51. КОВАЛЕНКО О.Ю. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ
У статті обґрунтовуються механізми управління природно-заповідними територіями та об’єктами, які забезпечують формування ефективної системи управління. Запропоновано методичний підхід до створення регіональної автоматизованої системи управління (АСУ). Інструментом у складі АСУ є розроблена економіко-математична модель визначення оптимальних варіантів розвитку природно-заповідних територій та об’єктів рекреації за критерієм максимального прибутку при мінімальних інвестиційних витратах. Запропоновано структурну схему алгоритму багатокритеріальної економічної оцінки заповідно-рекреаційного потенціалу регіону, який працює в автоматизованому режимі і супроводжується експертним оцінюванням.
The article is devoted to the management mechanism of the natural protected territories and objects which lead to an effective management system. It deals with setting up a methodology approach which enables, in turn, leading to Atomized Management system based on economic-mathematical model. The model in question determines the optimum possibilities for development of natural protected territories and recreational objects and its (possibilities) answers to the criteria of maximum profit margin. The article suggests a new structural system of algorithm is to be regularly assessment of the recreational potential of the regional protected territories. This atomized algorithm is to be regularly assessed by a team of experts.
52. ЛАЗАРЄВА О.В., АСТРЕМСЬКИЙ А.В. ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто засади раціонального землекористування як умови його конкурентоспроможності, обгрунтовано еколого-економічні проблеми розвитку аграрного сектора, проаналізовано причини їх виникнення та визначено основні завдання, які потрібно вирішити для забезпечення раціоналізації землекористування.
In the article some approaches to rational land-tenure as precondition of it competitiveness are investigated, ecological and economic problems of agrarian sector development are grounded, reasons of their arising, and basic tasks which need to be executed for providing rationalization of land-tenure are analysed.
53. ГОРЛАЧУК В.В., БЕЛІНСЬКА С.М. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РИНКУ ЗЕМЛІ
Розглядаються проблеми розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, обґрунтовується комплекс заходів, які є підставою для зняття мораторію на купівлю-продаж цих земель.
The problems of development of market of earths of the agricultural setting are examined, the complex of measures which are foundation for the removal of moratorium on kupivlyu-prodazhu of these earths is grounded.
54. МОЗГОВА М.В. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Розглядаються актуальні питання теорії і практики екологічного маркетингу землекористування як умови раціонального використання та охорони земель у конкурентній економіці. Висвітлюються сутність та основні завдання еко-маркетингу землекористування як фактора реалізації конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на землі.
Exceptional important problem theory and practice of ecological marketing in landuse in course of rational use and land conservation in competitive economy is view. Main point and main assignments of eco-marketing landusage as factors of achievement competitive capacity of management objects on the land are investigate.
55. КУЗЬМЕНКО О.Б. ЗЕМЛЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ЯК ЧИННИК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН
У статті проведено історичний аналіз поглядів основних економічних шкіл на значення землі у виробничому процесі. Акцентується увага на тому, що антропоцентричне ставлення до результатів виробництва погіршувало властивості земельних ресурсів як природного тіла, і це сприяло розвитку комплексної науки: економіка землекористування. Визначено актуальні для України напрями досліджень цієї науки.
In article the historical analysis of sights at value of the ground in production at the basic economic schools is carried out. Brings to a focus, that anthropocentrically relation to results of manufacture has worsened qualities of ground resources as natural body and it promoted development of a complex science: using of land economic. Directions of researches of this science are determined actual for Ukraine.