СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ЕКОЛОГІЯ
1. Добровольський В. В. Сталий розвиток України: деякі питання наукового забезпечення
У статті розглядається питання наукового забезпечення сталого розвитку. Наведено аналіз офіційних документів міжнародних організацій з цього приводу, розглядається історія питання наукового забезпечення побудови майбутнього суспільства. В роботі обґрунтовується управлінський аспект впливу на наукову діяльність через стимулювання організації і оцінки дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук у контексті сталого розвитку суспільства.
Ключові слова: сталий розвиток суспільства, наука, наукове забезпечення, екологічна безпека, паспорт спеціальності, екологічні науки
2. Нєпєіна Г. В. Готовність до реалізації стратегії сталого розвитку в професійній діяльності як стратегічний орієнтир фахової освіти екологів
Дана стаття присвячена проблемі надання визначення поняттю «готовність студентів-екологів до реалізації стратегії сталого розвитку у професійній діяльності». У статті визначено компоненти, покладені за основу готовності майбутніх екологів до реалізації стратегії сталого розвитку в професійній діяльності, та принципи майбутньої професійної діяльності студентів-екологів.
Ключові слова: освіта, сталий розвиток, освіта для сталого розвитку, готовність, готовність до професійної діяльності, формування готовності, готовність студентів-екологів до реалізації стратегії сталого розвитку у професійній діяльності.
3. Грабак Н. Х. Екологічні інновації в АПК України
У статті показані основні проблеми рослинництва і тваринництва й вивчені шляхи їх подолання за рахунок екологічних інновацій, основна мета яких – отримання достатньої кількості екологічно чистої та екологічно безпечної продукції й мінімізація забруднення довкілля. Значна увага приділена біотехно-логічним методам, збереження генофонду рослин і тварин.
Ключові слова: екологічні інновації, сорти рослин, породи тварин, гібридизація, генно-модифіковані (трансгенні) організми, рекомбінантна ДНК, генетична інженерія, раритетні породи тварин, генетична ерозія, аборигенні породи тварин, чистопородне розведення.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТІВ
4. Кравченко К. М., Кравченко О. В. Сучасний стан ґрунтів Миколаївської області
Висвітлено результати агрохімічного стану ґрунтів області за показниками вмісту гумусу, рухомих фосфатів, обмінного калію. Дана оцінка сучасного рівня забезпеченості ґрунту основними поживними елементами. Наведена динаміка зміни вмісту гумусу, фосфатів і калію за останні 45 років агрохімічних досліджень.
Ключові слова: агрохімічна паспортизація, рухомі фосфати, гумус, обмінний калій.
5. Кісорець П. Ф. Солонцюватість ґрунтів Миколаївської області та шляхи поліпшення їх стану
Висвітлено сучасний стан солонцюватості ґрунтів Миколаївської області та запропоновані заходи щодо його поліпшення за умов обмежених ресурсів.
Ключові слова: зрошення, солонцюватість, ступінь солонцюватості, солонцюваті ґрунти, ємність вбирання, увібраний натрій, обмінний кальцій, хімічна меліорація, гіпсування, фосфогіпс, вапняк.
6. Голубченко В. Ф., Куліджанов Е. В., Капустіна Г. А., Ямкова Н. А. Динаміка вмісту рухомих фосфатів у ґрунтах Одеської області
Висвітлено результати досліджень стану рухомих фосфатів у ґрунтах Одеської області за 45 років агрохімічних досліджень. Встановлено тісний кореляційний зв’язок між вмістом рухомих фосфатів і нормами внесення органічних і фосфорних добрив у І-V турах досліджень.
Ключові слова: агрохімічні дослідження, рухомі фосфати, органічні добрива, фосфорні добрива.
7. Макарова Г. А., Глущенко М. К., Запасний В. С. Раціональне використання ґрунтів шляхом впровадження науково-обґрунтованих сівозмін
У статті викладено сучасні погляди на формування науково обґрунтованих сівозмін у нинішніх умовах ведення сільського господарства України.
Ключові слова: сівозміни, сільськогосподарська культура, ґрунти.
8. Троїцький М. О., Дмитрієва Л. А. Міграція важких металів у ланці «ґрунт-рослини» в агроландшафтах степу України
Оцінено кількісні характеристики міграції міді, цинку, кадмію та свинцю із ґрунту в рослини для ґрунтово-кліматичних умов Степу України. Було досліджено, що інтенсивність переходу металів-мікроелементів (цинк, мідь) із ґрунту в основну рослинницьку продукцію більша, ніж у побічну. Для металів-токсикантів (свинець та кадмій), навпаки, – спостерігається більш інтенсивний іх перехід у побічну продукцію, порівняно з основною. За біологічною рухливістю важкі метали в умовах Степу України утворюють ряд цинк – мідь – кадмій – свинець.
Ключові слова: важкі метали, степова зона України, перехід із ґрунту в рослини.
9. Борисюк О. Д., Попова М. М., Макарова Г. А., Кравченко О. В. Зміна водно-фізичних властивостей ґрунту під впливом різних попередників озимої пшениці
Провідною культурою як за площею, так і за урожайністю у сівозмінах півдня України є озима пшениця. Завдяки своїм біологічним особливостям це культура великих можливостей. Для отримання максимальної її продуктивності необхідно створити оптимальні умови для росту і розвитку, що значною мірою залежить від правильного розміщення цієї культури у сівозміні. Адже в умовах інтенсивного землеробства і погіршення екологічної ситуації сівозмінний фактор є одним з найважливіших резервів збільшення його продуктивності за рахунок поліпшення агрофізичних властивостей, водного та повітряного режимів ґрунту.
Ключові слова: озима пшениця, збільшення продуктивності, водно-фізичні властивості, сівозміни.
10. Грабак Н. Х. Багатостраждальна українська земля
Аргументується потреба здійснення ландшафтної організації території, що дозволить оптимізувати площу сільгоспугідь, після чого можна проводити організаційну перебудову й реалізацію земельних ділянок.
Даються пропозиції щодо раціонального використання земель сільсько-господарського призначення, як-то: посилення контролю за якістю ґрунтів, кадрове забезпечення сільськогосподарських підприємств, конструювання високопродуктивних екологічно збалансованих водозбірних площ.
Ключові слова: сільськогосподарські угіддя, агроландшафт, рілля, якість ґрунту, бал бонітету, охорона ґрунтів, продаж землі, кадрове забезпечення.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОСЛИННИЦТВА
11. Харитонов М. М., Шупранова Л. В. Особливості аеротехногенного забруднення ґрунтів важкими металами поблизу промислових зон
Досліджені особливості аеротехногенного забруднення ґрунтів у промислових зонах м. Орджонікідзе і Дніпропетровська. Оцінка сумарної токсичности важких металів проведена з використаннм проростків редису у якості биотесту. Показано, що варіабельність хімічного складу ґрунтів з разных зон техногенного забруднення призводить до суттєвої реорганізації білкової системи.
Ключові слова: забруднення ґрунтів, токсичність важких металів, аеротехногенне забруднення.
12. Андрійченко Л. В, Порудєєва Т. В., Шкумат В. П. Екологічний стан земель фермерських господарств Миколаївської області та шляхи його покращення
Встановлено чинники негативного екологічного стану земель фермерських господарств і запропоновано варіанти організації ведення сівозмін в умовах дефіциту органічних добрив.
Ключові слова: фермерські землі, розораність, баланс гумусу, сівозміни.
13. Нєпєін А. Ю. Насіннєва продуктивність представників роду frailea britton & rose (cactaceae) в умовах захищеного ґрунту
У статті наведено результати досліджень із виявлення ступеня міжвидової варіабельності представників роду Frailea Britton & Rose (Cactaceae) у насіннєвій продуктивності. Встановлено вплив вікових і морфометричних характеристик рослин та умов культивування на насіннєву продуктивність.
Ключові слова: насіннєва продуктивність, сезон цвітіння та плодоношення, міжвидова варіабельність, морфометричні характеристики.
Нєпєін А. Ю.
14. Антипова Л. К., Гончарук В. С., Медведєв М. М. Костриця червона (festuca rubra l.) – цінна газонна трава
У статті наведено аналіз результатів досліджень 2010-2011 рр. росту і розвитку багаторічних злакових трав на півдні України.
Ключові слова: костриця, сорт, висота, динаміка росту рослин.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОСЛИННИЦТВА
15. Антипова Л. К., Гончарук В. С., Медведєв М. М. Костриця червона (festuca rubra l.) – цінна газонна трава
У статті наведено аналіз результатів досліджень 2010-2011 рр. росту і розвитку багаторічних злакових трав на півдні України.
Ключові слова: костриця, сорт, висота, динаміка росту рослин.
16. Коваленко О. А., Косовська Н. В. Вплив режимів сушіння зерна пшениці озимої на показники його продовольчих і насіннєвих якостей
Стаття присвячена вивченню у виробничих умовах ТОВ СП «Нібулон» впливу різних режимів сушіння зерна пшениці озимої на показники його продовольчих та насіннєвих якостей.
Ключові слова: пшениця озима, вологість, режим сушіння, експозиція, вміст клейковини, об’єм хліба, схожість.
17. Полєнок А. В. Продуктивність проса в післяжнивних посівах рисової сівозміни
У статті представлено результати досліджень щодо вивчення впливу норм мінеральних добрив і основного обробітку ґрунту на урожайність проса в рисовій сівозміні.
Ключові слова: просо, сівозміна, щільність ґрунту, урожайність, економічна ефективність.
18. Давидчук М. І., Кравченко О. В., Вороний О. О. Вплив мінеральних добрив на продуктивність і якість ячменю
У статті освітлено вплив мінеральних добрив на продуктивність ячменю в умовах південного Степу України. Наведено дози добрив для застосування в посівах ячменю.
Ключові слова: мінеральні добрива, ячмінь, урожайність.
19. Панфілова А. В. Формування врожаю ячменю ярого на різних фонах обробітку ґрунту та мінеральних добрив
Викладені результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та способів обробітку ґрунту на врожайність ячменю ярого.
Ключові слова: ячмінь, полицевий обробіток ґрунту, безполицевий обробіток ґрунту, доза добрив, урожайність.
20. Смирнов В. Н. Закономірності акумуляції важких металів вищої водної рослинності Бузького лиману
Розглянуто закономірності накопичення важких металів у водній рослинності на прикладі рдесника пронизанолистого. Просторова динаміка вмісту забруднюючих речовин характеризується варіабельністю. Інтенсивність залучення рослинами важких металів у міграційний цикл змінюється в ряді Fe > Mn > Cu > Ni > Zn > Cr > Pb.
Ключові слова: важкі метали, водна рослинність, гідробіонт, депонування, макроконцентратор, деконцентратор.
ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН
21. Давиденко В. М. Тривалість життя тварин
У статті характеризується різноманіття тривалості життя тварин і деяких рослин як генетична видова ознака та інтегральний показник екологічного благополуччя довкілля.
Ключові слова: життя, рівні життя, тривалість життя, геронтологія, біоетика.
22. Бугаєвський В. М., Онищенко Л. В., Данильчук М. І. Селекційно-племінна цінність генотипу Червоних білопоясних свиней в умовах Миколаївської області
Висвітлено результати багаторічної роботи, яка проводилася науковими співробітниками та виробничниками Миколаївщини, зі створення та розповсюдження нової породи червоних білопоясих свиней.
Ключові слова: селекційна ознака, генофонд, селекція, м’ясні якості.
23. Молдованова О. О., Соколов А. В., Левченко Л. О., Філіпішин Б. У. Ступінь консолідації в стадах великої рогатої худоби племзаводів Миколаївської області
У статті оцінена продуктивність корів різних генотипів чистопородних типів за показниками І, ІІ, ІІІ кращих лактацій, тривалістю не менше 240 днів. Вивчена продуктивність корів окремих ліній та їх поєднувань.
Ключові слова: українська червона молочна, українська чорно-ряба молочна, Консолідація, мінливість, крос, лінія, внутрілінійний добір.
НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
24. Марущак Г. М., Шляхова Л. Г., Єропкін В. А. Ефективність використання побічної продукції рисівництва
У статті представлено перспективи використання побічної продукції рисівництва в якості біопалива, наведено розрахунки економічної ефективності застосування соломи при сушінні зерна (строк окупності проекту 0,9 року) та використання брикетів з рисової лузги для опалення приміщень (строк окупності проекту 3,4 року).
Ключові слова: рис, солома, лузга, брикет, біопаливо, ефективність.
ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ІНШЕ
25. Кісельов А. Ф., Зюзін В. О., Цебржинський О. І., Руденко А. О., Єрмілов В. С., Зінченко Т. М. Соціально-економічні та екологічні аспекти громадського здоров’я населення Миколаївщини
У цій статті проведений аналіз впливу соціально-економічних умов та факторів зовнішнього середовища на здоров’я населення Миколаївської області в динаміці за 222 роки.
Ключові слова: соціально-економічні умови, здоров’є, смертність, народжуваність охорона здоров’я.
26. Хомяк П. В. Продуктивність озимого тритикале за різних умов вирощування
Наводяться дані про формування врожаю озимого тритикале в залежності попередників та інших елементів технології вирощування в умовах південного Степу України.
Ключові слова: попередник, озиме тритикале, урожайність зерна.
27. Цуркан Н. В., Антипова Л. К., Балло В. М. Особливості економічної та екологічної оцінки вирощування багаторічних бобових трав на півдні України
У статті висвітлено деякі аспекти підвищення економічної ефективності вирощування багаторічних бобових трав на Півдні України. Встановлено переваги енергозберігаючої технології вирощування люцерни на насіння.
Ключові слова: трави, люцерна, економічна ефективність, собівартість, прибуток, рівень рентабельності, родючість ґрунту.
28. Зюзін В. О., Зінченко Т. М. Професійна підготовка фахівців фізичної реабілітації в сучасних умовах освіти
У статті подано аналіз сучасного стану професійної підготовки і проблеми працевлаштування спеціалістів з фізичної реабілітації.
Ключові слова: стан, проблема, професійна підготовка, фізична реабілітація, працевлаштування.
29. Троїцький М. О., Дмитрієва Л. А., Протченко Н. М. Застосування інтегральних показників стану ґрунтів у практиці агроекологічного моніторингу
Сьогодні актуальною проблемою є вдосконалення інформативності системи моніторингу ґрунтів України. На матеріалах натурних спостережень у мережі стаціонарних спостережних майданчиків була оцінена інформативність інтегральних показників стану ґрунтів. Показано, що інтегральні показники на відміну від парціальних показників ґрунтового стану, таких як рівні забезпечення окремими елементами живлення, є більш чутливими до генетичних аспектів ґрунтової родючості, а також до проявів агрофізичної (ерозія) та агрохімічної деградації ґрунтів.
Ключові слова: агроекологічний моніторинг, деградація ґрунтів, родючість, ерозія.
30. Добровольський В. В. Методологічне забезпечення сталого розвитку: використання методу суперечностей
У статті розглянуто можливість вдосконалення методології сталого розвитку за рахунок використання методу суперечностей (конкуренції, протиставлення).
Ключові слова: сталий розвиток, методологія, метод, суперечність, екосистема, об’єкт, показник, індекс, індикатор, коефіцієнт сталості, показник духовності.
31. Макарова Г. А., Троїцький М. О. Фітомоніторинг як складова частина сучасного агрохімічного сервісу
У статті досліджена ефективність методів біоіндикації або фітомоніторингу порівняно з традиційними методами.
Ключові слова: фіто моніторинг, агрохімічний сервіс, біоіндикація.
32. Андрійченко Л. В., Порудєєв В. А., Шкумат В. П. Продуктивність зернофуражних культур у короткоротаційних сівозмінах
На підставі багаторічних досліджень авторами вивчено особливості формування врожайності зернофуражних культур при вирощуванні їх в умовах південного Степу України у коротко ротаційних сівозмінах.
Ключові слова: зернофуражні культури, продуктивна волога, урожайність, попередник, добрива, агрометеорологічні умови.
33. Зюзін В. О., Зінченко Т. М., Кісельов А. Ф., Черно В. С., Скобін А. Т. Підвищення працездатності та спортивних результатів спортсменів методом імунокорекції
У статті висвітлено питання профілактики й корекції порушень імунної системи при заняттях спортом як методу підвищення фізичної працездатності та зняття стомлення у спортсменів, збереження здоров’я та підвищення спортивних результатів. Показано обґрунтованість застосування імунофармацевтичних препаратів при фізичних навантаженнях у комплексі з іншими методами реабілітації.
Ключові слова: імунітет, метод, відновлення, працездатність, спортсмен, підвищення, спорт, результат.
ЕКОЛОГІЧНА ЕНТОМОЛОГІЯ
34. Дудник А. В. Сучасні погляди на багаторічне прогнозування розвитку шкідників в умовах степу України
Розглянуто причини масових розмножень шкідників та аспекти багаторічного прогнозування їх розвитку в умовах Степу України.
Ключові слова: багаторічний прогноз, масові розмноження шкідників.
35. Шахова Н. М., Шаповалов А. І. Злакові мухи на посівах озимої пшениці
Наведені багаторічні дані динаміки чисельності злакових мух у Миколаївській
області. Показано вплив строків сівби та попередників озимої пшениці на чисельність
злакових мух.
Ключові слова: озима пшениця, злакові мухи, динаміка, строки сівби, попередники, ефективність.
36. Шахова Н. М., Коцюрубенко Н. І. Захист озимої пшениці від сисних шкідників
У статті наведено результати досліджень щодо впливу строків сівби і попередників озимої пшениці на чисельність і шкодочинність сисних шкідників у незрошуваних умовах південних чорноземів Степу України. Показано ефективність застосування сучасних піретроїдних інсектицидів проти цих шкідників на посівах озимої пшениці по колосовому попереднику.
Ключові слова: озима пшениця, сисні шкідники, строки сівби, піретроїдні інсектициди, ефективність, колосовий попередник.
37. Шахова Н. М., Шаповалов А. І. Клоп шкідлива черепашка та захист від неї озимої пшениці в південному степу України
Наведені багаторічні дані динаміки чисельності клопів шкідливої черепашки (Eurygaster integriceps Put.) в Миколаївській області. Показано вплив попередників і строків сівби озимої пшениці на кількість клопів у зоні південного Степу України. Наведені результати досліджень про ефективність дії сучасних інсектицидів проти клопів шкідливої черепашки на посівах озимої пшениці.
Ключові слова: озима пшениця, клоп шкідлива черепашка, динаміка, попередник, строки сівби, ефективність, інсектициди.
38. Кривенко С. В. Проблеми поводження з твердими побутовими відходами: сучасний стан та шляхи вирішення
Проаналізовано сучасний стан проблеми поводження з твердими побутовими відходами та шляхи їх вирішення. Висвітлено проблему щодо відходів медичного сектору які створюють підвищену небезпеку для навколишнього середовища та людини. Здійснено аналіз виконання норм щодо твердих побутових відходів в країнах ЄС та України.
Ключові слова: тверді побутові відходи, поводження з твердими побутовими відходами, інвестиції, екологічна безпека.